Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Na provinciálnej kapitule provincie St. Clemens boli prítomní aj dvaja budúci koordinátori Konferencií

Provinciálna kapitula provincie St. Clemens, ktorá sa konala v októbri 2017, uvoľnila zo služby dvoch svojich členov, ktorí boli vymenovaní generálnym predstaveným P. Michaelom Brehlom za koordinítorov konferencií. Na záverečnom zasadnutí poďakoval vikár provinciála P. Jan Hafmans provinciálovi P. Johannesovi Römeltovi za spôsob, akým v posledných siedmich rokoch viedol každoročné kapituly. P. Dr. Johannes Römelt bol s účinnosťou od 1. januára 2018 vymenovaný za nového koordinátora konferencie redemptoristov Európy. Zároveň P. Zéphyrin Luyila Ndongala, Viceprovinciál našej  viceprovincie Matadi (Kongo) prevezme rovnaký úrad pre konferenciu Afriky a Madagaskaru. Na provinciálnej kapitule bol ako viceprovinciál sedem rokov. Koordinátori na seba berú dôležitú úlohu pri rozvoji a novom štruktúrovaní nášho rehoľného spoločenstva na týchto kontinentoch.

P. Jean-Robert Diyabanza Luyindula z Konga bol prítomný ako hosť. Je vikárom viceprovincie Matadi, čiže nástupcom P. Luyilu.

Kapitula podrobne prebrala situáciu vo viceprovincii Matadi, ktorá sa nachádza v pomalom a náročnom procese dosahovania ekonomickej sebestačnosti. Kapitula vyjadrila pochybnosti vzhľadom na niektoré prekážky v tomto procese, zároveň ale zaručila ďalšiu finančnú podporu viceprovincie a doprevádzanie tohto procesu.

Ďalšou dôležitou témou bola správa o tretej fáze generálnej kapituly a závery zhromaždenia európskej konferencie. Kapitula „vidí v predloženom akčnom pláne generálneho vedenia na pokračovanie procesu reštrukturalizácie dobré predpoklady, aby ku spojeniu s inými provinciami došlo čo najskôr.“

Povšimnutiahodná je aj prítomnosť ôsmich hostí, ktorí od provinciála prijali pozvanie na toto zasadnutie kapituly, adresované všetkým bratom a spolupracovníkom.

Zdroj: stclemens.org

Preklad: Jana Badurová

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved