Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Misie vo farnosti Veľký Šariš

Vo Farnosti Veľký Šariš sa v dňoch 17.2. – 25.2.2018 konali farské misie s tímom p. Michala Zamkovského. Misie sa vrátili do farnosti po 12-tich rokoch. Redemptoristi sa vyznačujú misionárskou aktivitou, ktorej úlohou je silné vedomie v Božej dobrote. Tento obsah ich poslania je zvýraznený aj v žalme programu misií ,,Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie“ (Ž 130, 7). Ich činnosť je pre všetky vekové kategórie – deti, mládež, ženy, mužov, dôchodcov, manželské pary. Už samotný názov tejto rehoľnej spoločnosti je spojený s osobnosťou Ježiša Krista – Vykupiteľa (Redemptor – Vykupiteľ).

V tomto duchu sa konali misie aj na filiálkach farnosti v Medzanoch, Kanaši a Gregorovciach. Misie majú svoj špecifický význam. Okrem sv. omší s misijnými kázňami sa dotýkajú vybraných skupín veriacich. Sú to detské sv. omše, stretnutia s mládežou, katechézy pre ženy a mužov, udeľuje sa sviatosť pomazania chorých, obnovujú sa manželské sľuby. Osobitnú pozornosť venujú na sv. omšiach misijným kázňam k vybraným témam ako je – hriech, obrátenie, spoveď, smrť a súd, cirkev, Ježiš – darca života, viera, Eucharistia, utrpenie, láska a modlitba.

Na začiatku misií misionári priniesli obraz Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci, ktorej venujú osobitnú pozornosť v programe misií. Počas štyroch dní misionári vysluhovali sviatosť zmierenia dopoludnia, popoludní aj počas sv. omší. Oživením misií bolo vystúpenie spoločenstva Rieka Života z Podolínca, ktoré zaspievalo niekoľko kresťanských, zaujímavých piesní, prezentovalo sa svojou činnosťou, videoklipmi a výpoveďou svojich životných svedectiev. Zaujímavé bolo posvätenie ikony Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci a tiež aj misijného kríža.

V závere misií 25.2.2018 na sv. omši odznelo mnoho poďakovaní. Otec Bartolomej poďakoval Bohu, že sa podarilo misie dostať znova do farnosti po dohovore s p. Michalom, ktorý slúžil sv. omšu na odpuste pred dvomi rokmi. Ďalej ďakoval celému tímu redemptoristov p. Michala Zamkovského – p. Martinovi, Róbertovi a Radoslavovi, za ich vzornú duchovnú správu farnosti počas misií. Poďakovanie patrilo aj domácim duchovným otcom, kaplánovi Martinovi, kňazom na dôchodku Imrichovi Anderkovi, dp. Fogášovi, ďakoval organistom, miništrantom, kostolníkom, kurátorom aj ostatným, čo pomohli pri organizácii v príprave na misie. Samozrejme poďakovanie patrilo veriacim: „Prišli ste každý deň a zapájali ste sa do programu misií s plnou láskavosťou, úprimnosťou, čím ste prejavili dôstojnú úctu Bohu pre svoju dušu“, pripomínal o. Bartolomej. Na koniec ďakovania o. Bartolomej s asistenciou odovzdali prítomným misionárom duchovné pozornosti a kytice kvetov.

Program misií bol kvalitne pripravený po stránke organizačnej, tiež aj technickej. Namontovaný monitor bol veľkým prínosom v programe, všetky piesne, žalmy na ňom ponúkané veriaci prijímali s nadšením. Tento obsiahly duchovný projekt misií bol úspešne splnený. Misie po 12-tich rokoch boli studňou načerpať a obnoviť svoj vzťah k Bohu. Záujem o misie bol veľký, svedčí o tom účasť – vždy PLNÝ DOM BOHA!
REDEMPTORISTI VĎAKA VÁM!

Text a fotografie: František Pala, administrátor farnosti Veľký Šariš

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved