Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

V nedeľu vyvrcholili misie vo farnosti Trenčianske Teplice

V sobotu 12. mája 2018 sa začali vo farnosti sv. Štefana Uhorského v Trenčianskych Tepliciach ľudové misie pod vedením p. Ivana Flimela.  Trvali do 20. mája 2018.

V sobotu pri zahájení misií v našej farnosť p. Ivan v úvode poprosil všetkých o modlitbu za misie v našej farnosti a robil tak každý deň – len vďaka vytrvalej modlitbe za misie môže nastať zmena k lepšiemu v srdciach jednotlivcov i v celej farnosti.

V úvodnej misijnej kázni hovoril o tom, ako Ježiš robí k nám prvý krok, prichádza pred dvere nášho srdca, klope a čaká, či mu otvoríme, kľučka sa nachádza len na našej strane. Hľadá nás tak ako kedysi Adama v raji – Kde si? Misie sú časom milosti a spásy – NEBO sa skláňa k nám, k našej farnosti.

Počas nedele sa mohli s pátrami misionármi v samostatných katechézach stretnúť muži i ženy. V misijných kázňach sme boli povzbudení, aby sme ako kresťania boli ľuďmi žijúcimi vzkrieseného Ježiša. On je verný svojim prisľúbeniam a Jeho prisľúbenia sú pravdivé.

V pondelok ráno bola misijná kázeň o Sviatosti zmierenia. Pri sv. spovedi nie je hriech to najhlavnejšie, ale naša ľútosť a stretnutie s Bohom Otcom – ponorenie sa do Jeho milosrdenstva, zakúsenie Božieho dotyku. Po sv. spovedi začínať odznova. Spytovať si svedomie každý večer. Prosiť Ducha Svätého, aby nám ukázal nielen hriechy, ale koreň hriechu. V spovednici byť predovšetkým úprimný.

V pondelok večer sme si zopakovali Desatoro Božích prikázaní – Vieme ich? Žijeme ich?

Na rannej sv. omši v utorok sme sa zamysleli: Ako budeme žiť po sviatosti zmierenia. Po prijatí tejto sviatosti prijímame do svojich sŕdc Božiu milosť – pokoj, a túto milosť by som mal pociťovať nielen ja, ale aj ľudia v mojom okolí. Máme túžiť po svojom obrátení a byť vytrvalí zachovať si pokoj svojho srdca, duše, mysle – lebo v nich som oslávený.

V utorok večer sme sa ešte raz zamysleli nad svojim obrátením – byť pokorný a úprimný – „Pánovi zver svoje cesty a On sa už postará.“

V stredu ráno sme si vypočuli misijnú kázeň na tému Viera – nie je to otázka jedného dňa, ale každého dňa, a každý deň musí rásť. Boh nás chce každý deň posunúť ďalej, preto prichádzajú aj skúšky. „Kto nemá istotu vo viere, prepadne sa do neistoty neviery.“

Počas dňa bol pripravený evanjelizačný program pre žiakov Základnej školy. Misionári dostali priestor na stretnutie so všetkými ročníkmi počas niekoľkých vyučovacích hodín.

Na večernej svätej omši páter Ivan hovoril na tému Láska – krásne sa o nej rozpráva, ale krásne ju treba aj žiť – byť ľuďmi Lásky. Nielen prijímať, ale ponúknuť lásku aj ľuďom okolo seba. A čo môžem urobiť nad rámec – modliť sa, obetovať sa, odpustiť…

Vo štvrtok sa kázne pátrov misionárov týkali Eucharistie – je to dar pre ľudstvo, pre posilnenie viery. Po prijatí eucharistie, nebo vstúpi do nás – do našej duše i srdca a správam sa tak? Eucharistia – zdroj sily a lásky – je našou silou, aby sme mohli dobre žiť. Eucharistia stojí na viere – potrebuje ju a zároveň ju posilňuje. Boli spomenuté aj eucharistické zázraky.

V piatok ráno sme sa zamysleli nad Utrpením a chorobou v našom živote. Ako sa správame v týchto situáciách. Čo je nevyhnutné – modlitba, – stávame sa aj nástrojom pomoci pre druhých. Čo môže priniesť moje utrpenie – posvätenie seba samých i posvätenie ľudí okolo mňa.

Na večernej sv. omši sme si vypočuli misijnú kázeň na tému Cirkev. Cirkev to nie je len hierarchia – tvoria ju všetci pokrstení. Ježiš ju prijíma takú aká je – slabá i hriešna, On sa jej stále ujíma, – koná skrze ňu. Cirkev je spoločenstvo ľudí, ktorí veria – tvoria ju veľkí svätí i veľkí hriešnici. Ak chceme prijať Boha za Otca, musíme prijať cirkev za matku.

Po sv. omši nasledovalo stretnutie s mládežou, na ktorom bohoslovci vydávali svoje svedectvo viery – cez video, scénky i vlastné skúsenosti – svoj život s Ježišom.

V sobotu ráno v misijnej kázni páter Róbert hovoril o Modlitbe. Je to prostriedok života a spásy, bez nej niet viery. Modliť sa máme jednoducho a úprimne, vytrvalo, nenechať sa vyrušiť roztržitosťou. Bolo spomenuté aké sú dôležité ranná i večerná modlitba, modlitba počas dňa a rôzne druhy modlitby. Spolu a apoštolmi prosme: „Pane, nauč nás modliť sa.“

Pred večernou sv. omšou sme sa pomodlili k Matke ustavičnej pomoci. Téma Panna Mária bola aj obsahom misijnej kázne pátra Ivana. Mária má byť naším vzorom v správaní: – pokorná, – plná viery a dôvery v Boha, – tichá, – jednoduchá. Pod krížom sa stala aj našou matkou. Milujem ju? Alfonz Mária de Liquori: „ Opravdivý ctiteľ Panny Márie nemôže zahynúť.“

Misie vyvrcholili na sviatok Turíc – v nedeľu, keď sme slávili Zoslanie Ducha Svätého. Tento deň sme prežívali veľkú radosť. Boli sme plní radosti, že sme oslobodení od mnohých hriechov, pripomenuli sme si mnohé pravdy, Boh sa nás dotýkal priam hmatateľne…

Čo ďalej po misiách?

Aby sme mohli v sebe neustále roznecovať oheň Ducha svätého, môže nám pomôcť:

modlitba, – Božie slovo a duchovná literatúra, – sviatosti, – dar spoločenstva

Pátri misionári požehnali i Misijný kríž. Každý rok pri uctení Misijného kríža môžeme 20.5. i 14.9. pri splnení obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Misie nie sú koncom, sú začiatkom nového života.

Vďaka pátri misionári – nech vás dobrý Pán Boh požehnáva pri vašej misijnej činnosti.

Za farnosť Trenčianske Teplice informovala Katarína Ďuríková

Foto: Martin Brezovák

Povzbudenie správcu farnosti  zúčastniť sa misií:

Matke Ustavičnej Pomoci zverujeme Sväté misie v našej farnosti. Nech patrónka redemptoristov nás sprevádza k obnove našej viery. V mene Kristovom prosíme každého z Vás, každú rodinu, každého farníka a farníčku, každého kúpeľneho hosťa: NEODMIETNI POZVANIE! PRÍĎ!“

Program misií:

SOBOTA 12.05.2018

18:00 Svätá omša – začiatok svätých misií

NEDEĽA 13.05.2018

08:00 Svätá omša s misijnou kázňou

10:00 Svätá omša s misijnou kázňou

13:30 Katechéza pre mužov

15:00 Katechéza pre ženy

16:15 Fatimská pobožnosť

19:00 Svätá omša s misijnou kázňou

PONDELOK 14.05.2018

07:00 Svätá omša s misijnou kázňou

18:00 Svätá omša s misijnou kázňou

UTOROK 15.05.2018

07:00 Svätá omša s misijnou kázňou

09:00 Návšteva chorých po domoch s vysluchovaním sviatostí

18:00 Svätá omša s misijnou kázňou

STREDA 16.05.2018

07:00 Svätá omša s misijnou kázňou

09:45 Evanjelizačný program pre žiakov Základnej školy

  • tretia vyučovacia hodina – ročník 1. a 2.
  • štvrtá vyučovacia hodina – ročník 3. a 4.
  • piata vyučovacia hodina – ročník 5., 6. a 7.
  • šiesta vyučovacia hodina – ročník 8. a 9.

18:00 Svätá omša s misijnou kázňou

ŠTVRTOK 17.05.2018

07:00 Svätá omša s misijnou kázňou

18:00 Svätá omša s misijnou kázňou

Po sv. omši odprosujúca pobožnosť pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou

PIATOK 18.05.2018

07:00 Svätá omša s misijnou kázňou

18:00 Mládežnícka svätá omša

Po sv. omši stretnutie s mládežou

SOBOTA 19.05.2018

07:00 Svätá omša s misijnou kázňou

17:30 Pobožnosť k Matke Ustavičnej Pomoci

18:00 Svätá omša s misijnou kázňou

NEDEĽA 20.05.2018

08:00 Svätá omša s misijnou kázňou

10:00 Svätá omša s misijnou kázňou + požehnanie misijného kríža

19:00 Svätá omša s misijnou kázňou

Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať vždy 1 hodinu pred sv. omšou (aj počas sv. omše).

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved