Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Ľudové misie ,,ad intra“ vo farnosti Březnice u Příbrami

Pri hlavnom vchode do březnického kostola sv. Ignáca z Loyoly a sv. Františka Xaverského v českobudějovickej diecéze je umiestnený misijný kríž so štítkom a textom pripomínajúcim misie v roku 1931. Informácie o nich sú tiež zaznamenané vo farskej kronike. V nedeľu 21. apríla 2024 bol po 93 rokoch slávnostne požehnaný ďalší, novo zhotovený misijný kríž. Aj ten bude pripomínať významnú farskú udalosť.

Duchovný správca farností spravovaných z Březnice P. Jozef Gumenický prišiel na jeseň roku 2023 s myšlienkou usporiadať v spolupráci s Kongregáciou Najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristami – farské misie. Po dohovore boli naplánované na tretí veľkonočný týždeň od 14. do 21. apríla 2024. Do príprav sa zapojili nielen farníci z Březnice, ale aj z farností Mirovice, Tochovice, Chraštice a širokého okolia. P. Gumenický v pozvánke pre veriacich svojich farností napísal okrem iného aj toto: „Jsou misie ad gentes – k národům – a ad intra – dovnitř křesťanského společenství, aby opět nabralo síly a nové odhodlání rozhodnout se pro život s Kristem. Z toho důvodu vznikl projekt „farních misií“, které se mohou stát velkou duchovní obnovou pro místní společenství. … Misie „ad intra“ – dovnitř – se mohou stát příležitostí nejen k osobní duchovní obnově, ale i k obnově našich malých společenství, aby se staly malými, ale živými místy křesťanského svědectví našemu okolí, kterému můžeme nabídnout svědectví své víry a naděje.“

Týždenný program sa začal v nedeľu svätou omšou pre všetky farnosti, po ktorej nasledovalo príjemné posedenie pri káve a čaji s redemptoristami vo farskej záhrade. Farníci uvítali možnosť bližšieho zoznámenia s P. Jozefom Novákom ml. a P. Janom Kuníkom. Príjemnú atmosféru stretnutia podporilo aj teplé jarné počasie, naplno kvitnúce jablone a farebné tulipánové záhony. Nedeľný podvečer bol venovaný dvom oddeleným pobožnostiam: pre ženy a pre mužov. Farníci sa od pondelka do stredy schádzali na sláveniach svätej omše s misijnou kázňou s témami Hriech, Obrátenie, Ježiš – darca života. Po omšiach nasledovali diskusné posedenia na fare s pátrami redemptoristami, ku ktorým sa pripojil spolubrat P. Petr Beneš; ten tiež moderoval dve diskusie na tému Posmrtný život a Cirkev.

Stredajšie a štvrtkové dopoludnia využil misijný tím na návštevu seniorov v domácnostiach a v domovoch pre seniorov v Březnici a v Miroviciach, kde s obyvateľmi slávili Eucharistiu a udelili sviatosť pomazania chorých. Vo štvrtok večer sa konala eucharistická slávnosť s adoráciou. Pri piatkovej svätej omši s tematickou kázňou o láske obnovilo svoje manželské sľuby 15 manželských párov. Nasledovala modlitba chvál, ktorú hudobne sprevádzali mladí ľudia z březnickej farnosti a okolia. Dopoludňajší program v sobotu bol určený pre deti, večerná kázeň bola venovaná Panne Márii – Matke ustavičnej pomoci. Počas celého týždňa mali záujemci možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Slávnostným vyvrcholením farských misií „ad intra“ – „do vnútra“ bola hojne navštívená nedeľná svätá omša s požehnaním misijného kríža. Na úvod autor návrhu MgA. Ján Brotánek zo Sedlice opísal prítomným svoju ideu, podľa ktorej kríž navrhol. Vyzdvihol slovo Trojice, ktoré sa pokúsil stvárniť vo svojom diele. Brvno z dubového dreva nesie symbolicky znázornené Kristovo telo, tvorené tromi vrstvami smrekových dosiek. Každá doska je tiež zlisovaná z troch vrstiev materiálu. Trojica predstavuje živý vzťah lásky Otca, Syna a Ducha Svätého a Božiu nekonečnosť, ktorá zahŕňa aj naše vzťahy, prepojené vo farskom spoločenstve. Kovové svorníky dosiek sú umiestnené v miestach Kristových rán. Kríž dotvára nápis MISIE 2024 a logo březnickej farnosti.

Na záver svätej omše poďakoval duchovný správca P. Jozef Gumenický nielen všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do príprav a priebehu misijného týždňa, ale aj tým, ktorí svojou prítomnosťou na bohoslužbách i na misijných stretnutiach pomohli rozvíjať spoločenstvo březnického farského regiónu, a pozval všetkých účastníkov na záverečné rozlúčenie s pátrami misionármi vo farskej sále.

„Na začiatku bola myšlienka, nápad. Ďakujeme vám, páter Jozef, že ste ju ďalej rozvíjali a podarilo sa vám do nášho farského spoločenstva pozvať misionárov, ktorí nás povzbudili vo viere. Ďakujeme aj vám, pátri redemptoristi, že ste nám odovzdali silu byť miestom kresťanského svedectva nášmu okoliu a odovzdávať svedectvo svojej viery a nádeje,“ uviedla zástupkyňa farníkov pri záverečnom poďakovaní. Poďakovanie patrilo i laikom, ktorí sa zúčastnili a pomáhali P. Jozefovi Novákovi ml. CSsR pri týchto misiách.

Nový misijný kríž bude trvalo umiestnený na chodbe do sakristie a farských priestorov, aby všetkým prechádzajúcim pripomínal aprílové misie roku 2024.

Marie Hrdinová, P. Jozef Novák ml. CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved