Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Končí sa Fatimský rok, ale výzva Márie ostáva aktuálna

Kedysi na počiatku, stáli Adam a Eva pred voľbou kráčať na ceste s Bohom, alebo bez neho. Mohli si vybrať. Vieme, čo si zvolili a vieme, čo to prinieslo nášmu svetu. Pozvanie a výzva vybrať si Boha, život a nebo neustále rezonuje v príbehu každého človeka. Hlas prorokov vo Svätom písme je neustálym pozvaním Boha, aby sa človek vrátil k nemu a ostal s ním navždy. Boží Syn, Ježiš Kristus, naliehavo pozýval všetkých, aby uverili Radostnej zvesti a konali pokánie. Hlas Márie vo všetkých zjaveniach uznaných Cirkvou je ozvenou hlasu Božieho Syna.

Nadprirodzené zjavenia a znamenia poznačujú dejiny, vstupujú živo do ľudského konania a sprevádzajú putovanie sveta, prekvapujúc veriacich i neveriacich. Tieto prejavy smerujú  k ústrednému bodu Kristovej zvesti; k láske Otca, ktorá vzbudzuje v ľuďoch obrátenie a dáva im milosť, aby sa mu zverili so synovskou oddanosťou. Takým je aj Posolstvo Fatimy, ktoré s naliehavou výzvou na obrátenie a pokánie odpovedá na samotné jadro evanjeliového posolstva. Posolstvo Fatimy je nepochybne najprorockejšie z moderných zjavení. Prvá a druhá časť sa týka predovšetkým hrozného videnia pekla, úcty k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, druhej svetovej vojny a potom predpovedaniu nesmiernych škôd, ktoré Rusko vo svojom boji proti kresťanskej viere a prijatím komunistického totalitarizmu malo spôsobiť ľudstvu.

Aj keď udalosti, na ktoré sa vzťahuje tretia časť fatimského „tajomstva“, zdá sa, už patria minulosti, výzva Panny Márie na obrátenie a na pokánie, prednesená na začiatku dvadsiateho storočia, si aj dnes uchováva svoju podnetnú aktuálnosť. „Zdá sa, že Pani posolstva číta s mimoriadne jasným prehľadom znaky časov, znaky našich časov… Naliehavá výzva Najsvätejšej Panny Márie na pokánie nie je nič iné, ako prejav jej materskej starostlivosti o osudy ľudskej rodiny, ktorá potrebuje obrátenie a odpustenie.“

Úlohou Fatimských zjavení, ktoré sú súkromnými zjaveniami, nie je ,dopĺňať` Kristovo definitívne Zjavenie, ale pomáhať, aby sa ono plnšie žilo v istom dejinnom období. V súkromných zjaveniach uznaných Cirkvou – teda aj vo Fatime – ide práve o to: pomôcť nám chápať znamenia časov a nájsť pre ne správnu odpoveď vo viere. Čo je stredobodom obrazu sa vnútorne odhaľuje vychádzajúc z toho, čo je zmyslom kresťanského proroctva celkovo: stredobod je v tom, v čom sa videnie stáva výzvou a vedie k plneniu Božej vôle.

Ľudové misie vo svetle Fatimy, ktoré sa budú konať v Bratislave na Kalvárii od 6. do 13. októbra  chcú byť ozvenou Ježišovej a Máriinej výzvy a pozvania nastúpiť na cestu, ktorá vedie do neba. Budú sa konať pod vedením Misionára milosrdenstva, P. Michala Zamkovského, C.Ss.R. Jeho spolubratia a laickí misionári zo spoločenstiev Calvary a Rieka Života sa budú prihovárať deťom, žiakom základných škôl, gymnázií a všetkým, ktorí prijmú pozvanie započúvať sa znovu do slov evanjelia a základných impulzov posolstiev z Fatimy. Aby na misiách mohli mať účasť ľudia z celého Slovenska, televízia LUX veľkoryso ponúkla svoju službu vysielať misijné kázne. Modlime sa spolu za milosť nového zakúsenia Božej blízkosti a našej novej a veľkorysejšej odpovede na Božie pozvanie.

P. Rastislav Dluhý, C.Ss.R

Foto: (C) Ján Mráz

Zdroj: KJS

 

Príbuzné články:

Ľudové misie vo svetle Fatimy

Homília pápeža Františka vo Fatime: V nebi máme Matku

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved