Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Kanadskí misionári redemptoristi ju „urobili známou“ medzi Vietnamcami

Keď pápež Pius IX. 26. apríla 1866 odovzdal ikonu Matky ustavičnej pomoci generálnemu predstavenému Nicolasovi Mauronovi, poveril kongregáciu redemptoristov úlohou: „Urobte ju známou po celom svete.“ Odvtedy ju redemptoristi z celého sveta „prijali do svojich domovov“, rôznymi spôsobmi si ju z celého srdca uctili a spoločne pracovali na tom, aby ju „svet spoznal“.

Úcta k Panne Márii, Matke ustavičnej pomoci, vo Vietname na začiatku 20. storočia

Vietnamskí katolíci mali od začiatku osobitnú úctu k Panne Márii. Podľa kanadských misionárov však až do roku 1925, keď do Hue prišli prví misionári, bolo celkom isté, že „titul Matka ustavičnej pomoci sa vo Vietname verejne neuctieval“.

Asi o 20 rokov neskôr, v roku 1946, však otec Marcel Bélanger zo Saigonu mohol potvrdiť: „Zo všetkých kostolov, ktoré som navštívil, neexistuje kostol, v ktorom by nebola ikona Matky ustavičnej pomoci.“ Páter Louis Roy dokonca vyhlásil: „Myslím si, že vo Vietname nie je katolícky kostol, v ktorom by nebola ikona Matky ustavičnej pomoci. To svedčí o tom, aká rozšírená je úcta k Panne Márii, Matke ustavičnej pomoci.

Keď hovoríme o úcte k Matke ustavičnej pomoci, určite nikto nemôže zabudnúť na fotografiu dvoch žien, ktoré sú na úteku z komunistami kontrolovanej zóny v roku 1954. Okrem skromného majetku, ktorý si so sebou niesli, je ich najcennejším majetkom ikona Matky ustavičnej pomoci, ktorú držia v rukách. Táto fotografia poukazuje na lásku k Matke Božej medzi Vietnamcami a ukazuje, aká hlboká je úcta k Matke ustavičnej pomoci. Prvý vietnamský kardinál Joseph Trinh Nhu Khue počas svojho života, po mnohých skúškach, ktoré postihli Cirkev na severe Vietnamu, raz poznamenal: „Od roku 1954 na severe ostali len dve výnimočné aktivity: eucharistické hnutie mládeže a úcta k Panne Márii, Matke ustavičnej pomoci.“

Ako sa to v priebehu asi 20 rokov podarilo prvým vietnamským misionárom redemptoristom, že vo Vietname nie je jediný katolícky kostol, ktorý by nemal ikonu Matky ustavičnej pomoci?

Ako misionári podporovali úctu k Panne Márii, Matke ustavičnej pomoci?

Skôr než začneme rozoberať, ako misionári propagovali úctu k Matke ustavičnej pomoci, je nevyhnutné vedieť, že krátko po založení viceprovincie Vietnam (4. júna 1930), 15. septembra 1930, páter Edmond Dionne, viceprovinciál, „zasvätil viceprovinciu Vietnam Matke ustavičnej pomoci spolu s apoštolskými dielami, ako aj s terajšími a budúcimi spolubratmi, ktorí zasvätia svoj život misii, ktorú veľkodušne vykonávajú.“ To samozrejme zahŕňalo aj poslanie, aby ju Vietnamci spoznali.

Misia vo farnosti

Farská misia bola prvou aktivitou, prostredníctvom ktorej sa Matka ustavičnej pomoci predstavila bežným ľuďom. Bola tiež jedným z hlavných prvkov misie, ktorú Svätá stolica zverila kongregácii pri pozvaní redemptoristov do Vietnamu. Práve vďaka týmto misiám ju Vietnamci nielenže poznajú s titulom Matka ustavičnej pomoci, patrónka farských misií, ale aj „zažívajú silnú ochranu úžasnej Matky, ktorá je vždy pripravená pomôcť tým, ktorí to potrebujú“.

Pútnické centrá

Podľa kanadských misionárov bolo zriadenie pútnických centier, najmä v troch hlavných regiónoch Vietnamu – v severnom, strednom a južnom – rozhodujúcim faktorom úspechu redemptoristickej misie šírenia Božej lásky na príhovor Matky ustavičnej pomoci, a to hneď od prvých rokov, čo priťahovalo nielen zbožných katolíkov, ale dokonca aj nekatolíkov, aby ju prišli prosiť.

Novéna k našej Matke v Thai Ha sa prvýkrát konala 3. decembra 1932, zúčastnilo sa jej asi 20 ľudí. Už o niekoľko mesiacov neskôr však účasť vzrástla na tisíce: 11. februára 1933 sa jej zúčastnilo 600 ľudí, 18. februára 1933 800 ľudí, 11. marca sa účasť zvýšila na 1600 ľudí, 18. marca 1900 ľudí, 2. apríla sa zúčastnilo 2200 ľudí a 22. apríla 1933 sa účasť zvýšila na 2575 ľudí. Prudký nárast účasti spôsobil, že biskup Gendreau, apoštolský administrátor diecézy Hanoj, radil: „Neponáhľajte sa, je to len slamený oheň, nebude trvať dlho!“ Do roku 1946 bolo okolo steny kostola Thai Ha osadených asi 300 kamenných ďakovných tabúľ, ktoré nepatria len vietnamským katolíkom, ale aj mnohým Francúzom, a to nielen chudobným, ale aj bohatým. Oni prišli z celého Tonkinu (starý názov severnej oblasti Vietnamu). Každú sobotu prichádzali do Thai Ha tisíce ľudí; niektorí prešli pešo aj 50 kilometrov dlhú cestu. Každú sobotu sa konalo päť novén k úcte Matky ustavičnej pomoci.

V roku 1932 sa v kaplnke redemptoristov v Hue každú sobotu konala prvá novéna k Matke ustavičnej pomoci. Na týchto sláveniach sa zúčastňovalo veľké množstvo veriacich, medzi nimi dokonca aj nekatolíci.

Najmä v Saigone sa čoskoro rozvinula úcta k Matke ustavičnej pomoci vďaka dynamike v praktizovaní úcty k Panne Márii, Matke ustavičnej pomoci. Od roku 1946 sa v kaplnke kláštora Ky Dong dvakrát týždenne konala novéna: v stredu a v sobotu. Stredajšia novéna bola venovaná indickým ženám v tamilčine. Tieto Indky boli väčšinou z francúzskych kolonizovaných miest v Indii ako sú Pondichéry, Chandernager, Mahé a pod. Odišli do Vietnamu, aby slúžili francúzskej vláde. V sobotu sa konali štyri novény, tri vo vietnamčine a jedna vo francúzštine.

Združenie Matky ustavičnej pomoci a svätého Alfonza

Súčasne so založením pútnických centier v troch veľkých mestách bolo ďalšou aktivitou, ktorá významne prispela k popularizácii mariánskej úcty, založenie Združenia Matky ustavičnej pomoci a svätého Alfonza. Dňa 8. decembra 1932 bolo v kláštore redemptoristov v Hue oficiálne založené Združenie Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci podľa kánonického práva s prvými 1467 registrovanými členmi, medzi ktorými boli aj manželia Nguyen Huu Bai a jeho manželka. Nguyen Huu Bai bol vysokým úradníkom na kráľovskom dvore. Zomrel 28. júla 1935 v Hue.

V roku 1934 bolo v Thai Ha (Hanoj) založené Združenie Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci. Na severe dosiahlo počet členov 20 000. V nasledujúcich rokoch sa počet členov naďalej rýchlo zvyšoval vďaka ochote misionárov chodiť do všetkých farností na severe a zakladať tam filiálky. Len v roku 1939 boli založené desiatky filiálok v mnohých farnostiach diecéz: 15. mája 1939 bolo založené Združenie Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci vo farnosti Ha Thach, diecéza Hung Hoa; 14. septembra 1939 prišla na rad farnosť Ton Dao, diecéza Phat Diem; 15. novembra 1939 vo farnosti Chau Nhai, diecéza Thai Binh, s prvými 400 členmi; v roku 1939 vo farnosti Trung Luong, diecéza Hanoj; v tom istom roku 18. mája bolo založené Združenie vo farnosti Dong Xa, diecéza Hai Phong a Tho Ninh, diecéza Vinh.

Podľa kanadských misionárov bolo okrem farskej misie a pútnických centier Združenie Matky ustavičnej pomoci úžasným prostriedkom na to, aby sa Panna Mária, Matka ustavičnej pomoci, stala známou a milovanou v rodinách.

Vietnamská rodina

Tu treba tiež dodať, že dôvodom, prečo sa Združeniu Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci, darí a prispieva k popularizácii mariánskej úcty najmä na severe, je nadšenie misionárov, podpora farárov, najmä nadšených členov, tých, ktorí majú vysoké postavenie v spoločnosti. V 30. a 40. rokoch 20. storočia viceprovinciál, aby sprevádzal svojich členov, vymenoval duchovných vodcov, ktorí boli pripravení byť v prípade potreby prítomní vo farnostiach spolu s členmi, pravidelne organizovali Triduá k úcte Matky ustavičnej pomoci vo farnostiach, najmä pri príležitosti zakladania filiáliek združenia. Prítomnosť pátrov redemptoristov jednak dokazovala starostlivosť viceprovincie o jej členov, a zároveň vďaka pravidelnému organizovaniu mariánskeho Tridua, slávnostným procesiám s ikonou Matky ustavičnej z kláštora Thai Ha vo farnostiach, kde mali novozaložené filiálky združenia, spôsobila, že farníci čoraz viac chápali a s láskou sa pripútavali k Matke ustavičnej pomoci.

Časopis Matky ustavičnej pomoci

Ďalším účinným prostriedkom propagácie úcty k Matke ustavičnej pomoci bol mesačník nesúci jej meno. Časopis vznikol po tom, ako komunita Thai Ha začala sláviť novénu v soboty (3. decembra 1932), najmä po tom, ako bolo na sviatok Matky ustavičnej pomoci v roku 1934 v Thai Ha založené Združenie Panny Márie ustavičnej pomoci. Preto od prvého čísla 23. júna 1935 až do pozastavenia vydávania časopisu v roku 1944 bol Mesačník Matky ustavičnej pomoci považovaný za oficiálny hlas združenia, ktorého cieľom bolo: ohlasovať Božie slovo chudobným; obnovovať život viery a vzbudzovať misionárskeho ducha; prispievať k zachovaniu a rozvoju vietnamskej kultúry a najmä podporovať úctu k Panne Márii ustavičnej pomoci. Je vidieť, že počas prvých desiatich rokov sa mesačník okrem článkov o Panne Márii vždy podelil aj s článkami kaplána Združenia Matky ustavičnej pomoci, najmä v číslach, ktoré vždy obsahovali zoznam tých, čo prosili o modlitby, tých, čo ďakovali, najmä svedectvá svedkov, ktorí získali milosť na príhovor Matky ustavičnej pomoci.  Medzi svedectvami treba spomenúť svedectvá kňazov, rehoľníkov, laických bratov a sestier, najmä svedectvá biskupov, vrátane svedectva biskupa Ho Ngoc Cana, poďakovania, prosby o modlitby, svedectvá, najmä ikona Matky ustavičnej pomoci vytlačená na obálke, ktorá sa už desať rokov nemení, čiastočne ukazuje, ako sa misionári zaslúžili o šírenie mariánskej úcty a o to, aby sa Božia Matka dostala do každej rodiny.

Modlitebné úmysly a sekcia vďakyvzdania v mesačníku Matky ustavičnej pomoci

Okrem toho, aby sme pochopili, prečo bola ikona Matky ustavičnej pomoci vo Vietname čoskoro všeobecne prijatá, je potrebné spomenúť Božie požehnanie na jej účinný príhovor spolu s bolestnou históriou vietnamského ľudu a láskyplnou podporou biskupov, farárov a laikov. Je to vďaka Božej milosti a obzvlášť účinnej podpore diecéznych biskupov, ktorí dali redemptoristom povolenie hlásať Dobrú novinu vo svojich diecézach a založiť vo farnostiach Združenie Matky ustavičnej pomoci. Pravidelná prítomnosť biskupov na sviatkoch Matky alebo pri veľkých príležitostiach Kongregácie prilákala mnohých veriacich, aby si vybrali svätyňu Matky Božej za pútnické miesto; napríklad pri príležitosti 100. výročia kanonizácie svätého Alfonza (1839 – 1939) mal kostol Thai Ha tú česť privítať biskupa Ho Ngoc Can (biskup Bui Chu), Vandael Vana (biskup Hung Hoa), biskupa Francois Chaize (biskup Hanoja), Artaraz (biskup Bac Ninh), alebo pri príležitosti osláv stého výročia verejného obnovenia úcty k ikone Matky ustavičnej pomoci (1866-1966) v kostole redemptoristov v Saigone, na ktorých sa zúčastnila väčšina biskupov saigonskej arcidiecézy, ktorí sa podelili o rôzne témy o Panne Márii a predsedali obradom na jej oslavu pri tejto veľkej príležitosti.

Navyše, podľa kanadských misionárov „v rýchlom raste úcty k Panne Márii, Matky ustavičnej pomoci môžeme rozoznať konštantu, ktorá nám pomáha pochopiť, prečo mariánska úcta rástla tak rýchlo. Bolo to fyzické a predovšetkým duchovné utrpenie spôsobené rokmi vojny, ktoré rozhodlo o úcte davu k Matke ustavičnej pomoci. Čím kritickejšie bolo, čím viac vojna zmietala celou krajinou, tým viac Vietnamcov, vedených svojím náboženským cítením, sa zhromažďovalo okolo nebeskej Matky. Vedeli, že s ňou sa nemusia ničoho báť a že skutočne zázračná ochrana, ktorej sa im dostalo počas štyroch rokov vojny, bola výzvou, aby verili v budúcnosť.

Súčasné výzvy

V štatúte č. 05 sa uvádza: Redemptoristi tiež „uctievajú Máriu pod titulom Matka ustavičnej pomoci, ktorej úctu a šírenie úcty bolo Svätou stolicou zverené kongregácii“.

Generálny predstavený P. Michel Brehl vo svojom liste z 19. apríla 2016 pri príležitosti 150. výročia obnovenia verejnej úcty k ikone Matky ustavičnej pomoci tiež pripomenul toto dôležité poslanie: „Ako misionári redemptoristi vieme, že to nie je náhoda, že Matka ustavičnej pomoci k nám prišla prostredníctvom tejto nádhernej ikony. Od roku 1866 nás Mária sprevádza vo všetkých našich misiách a apoštolátoch. Po stopách svätého Alfonza bola láska k Márii, Matke milosrdenstva, vždy charakteristickým znakom Kongregácie redemptoristov.

Takmer 100 rokov, odkedy 15. septembra 1930 viceprovinciál Edmond Dionne zasvätil viceprovinciu a všetkých súčasných i budúcich spolubratov redemptoristov Matke ustavičnej pomoci, generácie redemptoristov, najmä prví misionári, usilovne podporovali úctu k Matke. Robili to vlastným životom v synovskom spojení s ňou, ako aj rozsiahlym apoštolským plánom s mnohými rôznymi metódami, pričom ich cieľom je dosiahnuť, aby si vietnamský ľud zamiloval Matku ustavičnej pomoci.

Dnes je misia, ktorú Pius IX. zveril redemptoristom – „Urobte ju známou“ – je aj naďalej jedným z dôležitých poslaní kongregácie vo Vietname. V skutočnosti to bola viac ako ktokoľvek iný Matka ustavičnej pomoci, ktorá spôsobila, že redemptoristi sa stali vo Vietname známymi a milovanými. Čo teda v zmysle zodpovednosti a synovskej zbožnosti robiť, keď ako sa zdá, úcta k Matke klesá aj v samotnom živote spolubratov redemptoristov?

Zdroj: cssr.news

Autor: Nguyen Ngoc Nam Phong CSsR (preložil do angličtiny: Duc Trung Vu CSsR)

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved