Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Desiate zasadnutie Konferencie Európa

V meste Perth v Škótsku sa 8. a 9. septembra 2017 uskutočnilo zasadnutie Konferencie Európa, ktoré nasledovalo po tretej fáze Generálnej kapituly. Prítomní bol generálny predstavený redemptoristov, P. Michael Brehl, dvaja generálni konzultanti, koordinátor konferencie a členovia zhromaždenia.

Moderátori stretnutia nám pripomenuli, že jedna z našich prvých úloh je, zvoliť si trojicu spolubratov, aby prezentovali generálnemu vedeniu. Voľby sa uskutočnili v priebehu dvoch dní a mená, ktoré sa odovzdali generálnemu predstavenému, sú: br. Johannes Römelt, br. Piotr Chyla a br. Ronald McAinsh.

P. Brehl potom prezentoval zhromaždeniu potrebu pastoračného plánu Konferencie a vytýčil hlavné oblasti a priority, ktoré by v ňom mali byť zahrnuté.

 

 

Rozprúdila sa diskusia o krátkodobých a dlhodobých cieľoch. Ďalšia oblasť, ktorou sa zhromaždenie zaoberalo, obsahovala správy z Komisie pre partnerstvo v misii, finančného sekretariátu a samozrejme správu od koordinátora.

P. Jacek Zdrzalek po siedmich rokoch vo funkcii naznačil, že je čas, aby sa ustanovil nový koordinátor. P. Brehl poďakoval P. Jacekovi za jeho výnimočnú prácu, ktorú roky vykonával ako prvý koordinátor, a mnohí účastníci kapituly ocenili komunikačné zručnosti, namáhavú prácu a činnosť P. Jaceka.

P. Brehl počas stretnutia vyhlásil aj výsledky z oblasti priorít pre Európu, ktoré sa prijali na konci tretej fázy. Následne odznelo niekoľko správ v rámci iniciatív, ktoré odzneli na konferencii v priebehu niekoľkých posledných rokov. Generálny predstavený redemptoristov potom pozval zhromaždenie k hlasovaniu o možných členoch rady. Z hlasovania vzišlo meno br. Piotr Chyla a P. Gianni Congiu s P. Ronaldom McAinsh ako jeho zástupcov.

Diskutovalo sa aj o mieste, kde sa uskutoční nasledujúce zhromaždenie a vyzerá to, že sa zíde v Bratislave na Slovensku, v októbri 2018.

Stretnutie sa zakončilo modlitbou a požehnaním P. Brehla.

Ronald J. McAinsh, C.Ss.R.

Preklad: Jana Badurová

 

Zdroj: cssr.news

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved