Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Čo hovorí svätý Alfonz redemptoristom dnes? Vyšší predstavení na púti do Pagani a Ciorani

Ako nás dnes inšpiruje svätý Alfonz? Ako alebo akým spôsobom nás povzbudzuje v súčasnosti? A oslovuje naše srdcia, aby reagovali na znamenia našich čias? Pomocou týchto otázok vyzval generálny predstavený P. Rogério Gomes CSsR, ktorý sa modlil pri hrobe zakladateľa našej kongregácie, vyšších predstavených kongregácie, aby spolu s ním uvažovali o poslaní redemptoristov v dnešnom svete.

V sobotu 11. marca 2023, na záver svojho stretnutia v Ríme, sa provinciáli, viceprovinciáli a regionálni predstavení spolu s generálnou radou vybrali na púť do Pagani a Ciorani, prvých redemptoristických domov, ktoré založil svätý Alfonz de Liguori.

Páter Rogério Gomes, generálny predstavený, predsedal svätej omši, ktorú koncelebrovali vyšší predstavení v Kaplnke svätého Alfonza v bazilike v Pagani. Vo svojej homílii páter generál poukázal na niektoré spôsoby, ktorými zakladateľ našej kongregácie inšpiruje redemptoristov aj dnes, aby pokračovali v prežívaní charizmy a v poslaní zverenom kongregácii. Páter Rogério zdôraznil, že ako redemptoristi by sme sa nemali báť náročnej doby, v ktorej žijeme, a mali by sme si zachovať živú oddanosť Najsvätejšiemu Vykupiteľovi; nezabúdať na opustených ľudí; mať dôveru v Boha a nechať priestor Božej prozreteľnosti, aby konala v našom plánovaní. Upozornil vyšších predstavených: „Musíme byť veľmi opatrní, keď máme všetky odpovede. Často sa stáva, že odpoveď nájdeme na ceste, keď kráčame spolu. Často sa naše odpovede rodia na našich Emauzských cestách a nie v našich kanceláriách alebo chrámoch. Spoločné kráčanie a práca na tom, aby sme boli misionárskym telom s ostatnými, je neustálym procesom učenia sa.“

Vyšší predstavení navštívili Alfonziánske múzeum v Pagani pod vedením pátra Ivela Mendanha CSsR, ktorý poskytol cenné informácie o živote svätého Alfonza a vysvetlil zaujímavé detaily o dome, zatiaľ čo pútnici prechádzali miestnosťami poznačenými prítomnosťou svätého Alfonza a modlili sa v miestnosti, kde naposledy vydýchol. Všímali si vzácne pamiatky a artefakty z jeho života.

Z Pagani sa pútnici presunuli do Ciorani, materského domu kongregácie, kde ich privítal páter Serafino Fiore CSsR, provinciálny predstavený neapolskej provincie, a páter Maurizio Iannuario CSsR, novicmajster, spolu so šiestimi novicmi.

V Ciorani si vyšší predstavení prezreli Alfonziánske múzeum a „kapitulnú miestnosť“, kde svätý Alfonz a jeho prví spoločníci po schválení reguly v roku 1749 konali prvú kapitulu a zložili sľub a prísahu vytrvalosti. Bol to dojímavý moment, keď spolubratia na výzvu otca Ivela zachovali chvíľu tichej modlitby, aby obnovili svoj záväzok voči redemptoristickej charizme a verne žili svoj sľub a prísahu vytrvalosti.

Na záver návštevy v Ciorani sa vyšší predstavení pomodlili vešpery v kaplnke blahoslaveného Gennara Sarnelliho, kde odpočívajú jeho relikvie. Bol to dôstojný záver týždňového formačného kurzu pre vyšších superiorov, ktorí hovoria po anglicky.

Zdroj: Scala News

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved