Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

25 rokov farnosti Najsvätejšieho Vykupiteľa v Santa Cruz

(Santa Cruz, Bolívia) Mons. Sergio Gualberti, arcibiskup arcidiecézy Santa Cruz, sa slávením Eucharistie pripojil k jubilejným oslavám 25. výročia farnosti Najsvätejšieho Vykupiteľa. V homílii zúčastnených poprosil, aby aj naďalej budovali Cirkev zo živých kameňov – Cirkev, spoločenstvo spoločenstiev, ktoré sú skutočne misionárskymi.

Páter Estanislao, súčasný farár tejto komunity, hovorí, že na slávenie jubilea farnosti sa pripravovali približne rok, modlili sa jubilejnú modlitbu a v priebehu roka zorganizovali 37 katechetických programov pre farnosť.

Týždeň pred začatím osláv sa veriaci spoločne modlili ruženec na troch pastoračných miestach vo farnosti – začali ráno o 5:30. Počas modlitby prechádzali z jednej kaplnky do druhej a celé stretnutie zakončili slávením Eucharistie.

Počas trídua sviatku boli usporadúvané rôzne slávnosti zamerané na špecifické témy. Slávenie štvrtkovej Eucharistie, ktoré sa uskutočnilo na námestí, sa nieslo v téme: „Spoločenstvo spoločenstiev, kráčajme spoločne ako farnosť“. V piatok bola slávnosť zameraná na redemptoristickú spiritualitu v súvislosti so slávením jubilea: „25 rokov ohlasovania hojného vykúpenia“.

V hlavný deň sviatku, v nedeľu 18. marca, našu farnosť navštívil Mons. Sergio Gualberti, arcibiskup Santa Cruz a pripojil sa k jubilejným oslavám. Počas sv. omše Mons. Sergio poznamenal, že všetko, čo bolo vybudované, nielen na úrovni štruktúr, ale na úrovni spoločenstva, je súčasťou živej Cirkvi. V tomto zmysle pripomenul históriu farského spoločenstva, od jeho začiatkov, keď sa prvýkrát stretlo na slávení Eucharistie pod stanom, až po súčasnosť, keď už je živou Cirkvou.

Arcibiskup Santa Cruz vyzval veriacich, aby sa sústredili na úryvok zo Skutkov apoštolov, kde sa hovorí o skúsenosti prvého kresťanského spoločenstva, ktoré by pre nás malo byť vzorom: Cirkev, ktorá sa stretáva, aby šírila Božie Slovo a lámala chlieb pri slávení Eucharistie, spoločenstvo ľudí zhromažďujúcich sa na modlitbách, ktorí sú svedkami, sú misionármi Krista Vykupiteľa. Farnosť spravuje komunita redemptoristických kňazov, ktorých hlavnou charizmou sú misie. Pripomenul, že arcidiecéza je miestom, kde sa pripravuje V. Americký misionársky kongres. Dodal, že všetci pokrstení sú povolaní k tomu, aby žili svoje misionárske poslanie.

Biskup Gualberti poukázal na skutočnosť, že hoci je táto farnosť veľká, rozptýlená a skladá sa z mnohých skupín, je stále dynamickým spoločenstvom, spoločenstvom spoločenstiev. Zdôraznil, že presne toto je jedným zo základných nástrojov pastoračnej práce v miestnej Cirkvi – pracovať v spoločenstve.

Nakoniec povzbudil každého, aby pokračoval v budovaní živej Cirkvi, aby sme boli svedkami, aby sme boli Cirkvou s misionárskym duchom, Cirkvou riadenou Duchom Svätým, ktorý musí pokračovať v odpovedaní na výzvy našej spoločnosti a na výzvy, ktoré nám Cirkev dnes predkladá.

Do spoločných modlitieb veriacich Mons. Sergio zahrnul aj modlitbu za osem ľudí, ktorí zahynuli po tom, ako polícia násilne zasiahla vo väzení Palmasola.

Farnosť Najsvätejšieho Vykupiteľa sa nachádza v susedstve mesta Los Tusequis medzi piatou a šiestou oblasťou severnej zóny a slúži približne 60 000 obyvateľom.

Zdroj: campanas.iglesiasantacruz.org , cssr.news

Autor fotografií zo slávnosti: P. Boris Calzadilla, CSsR.

Preklad © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved