DomovPosts Tagged "Generálna kapitula"

Pre dôstojného P. Michaela Brehla, CSsR Generálneho predstaveného redemptoristov Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa   Jeho Svätosť, pápež František, bol informovaný, že sa v thajskom meste Pattaya od 31. októbra do 25. novembra 2016 koná XXV. generálna kapitula Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Chce vás a vašich spolubratov, ktorí ste sa zišli, aby ste zvolili generálneho predstaveného a jeho radcov, uistiť svojou duchovnou blízkosťou. Jeho Svätosť verí, že vy, aj všetci účastníci kapituly, nájdete obnovenú inšpiráciu v charizme Kongregácie a skutočne zažijete čerstvosť evanjelia, "z ktorého sa ukážu nové cesty a kreatívne metódy, rôzne vyjadrovacie formy, výrečnejšie symboly, slová naplnené obnoveným významom pre dnešný svet" (Evangelii Gaudium 11). Zverujúc

Čítať ďalej

7. novembra, v šiesty deň XXV. generálnej kapituly a v deviaty deň kapituly, 10. novembra, vystúpili na zhromaždení naši partneri v misii - laici, ktorí sú delegátmi 5 konferencií redemptoristov.  Na začiatku pracovného dňa všetkých privítal sekretár generálnej kapituly  Kevin O’Neil Neil. Moderoval P. Clement Campos. Páter Michael Brehl, generálny predstavený, predstavil laických delegátov a kapitulárom vysvetlil, že títo spolupracovníci budú celý druhý týždeň aktívne prítomní na kapitule, aby nás podrobnejšie uviedli do práce laických partnerov v misii. Prezentácie týchto reprezentantov si môžete pozrieť TU. Rovnako si môžete pozrieť krátke rozhovory s našimi laickými partnermi v misii: Malcolm Salida, Anna Walsh. Laickými reprezentantmi sú: Malcolm Salida

Čítať ďalej

Piaty deň kapituly bol venovaný aj ekonomickým záležitostiam, ktoré sú spojené so životom a poslaním redemptoristov. Po správe generálneho predstaveného nasledovali otázky z pléna. P. Brehl vo svojej správe podával informácie spojené hlavne s poslaním, formáciou, apoštolským životom, životom spoločenstva a obnovenými štruktúrami. P. Brehl odpovedal aj na otázku, či považuje štruktúry "konferencií" za prechodné. Odpovedal, že "prechodné" neznamená "dočasné". Majú to byť štruktúry, ktoré pomáhajú prejsť od niekdajšieho k novému modelu fungovania. Terajšia podoba konferencií sa môže postupne meniť. Generálne vedenie navrhuje, aby štruktúra konferencií bola súčasťou Direktória kapitúl.  To má dodať konferenciám potrebnú autoritu, nevyhnutnú na splnenie svojho cieľa. Následne

Čítať ďalej

Redemporisti mávajú každých šesť rokov tzv. generálne kapituly, čiže celosvetové stretnutia, na ktorých sa stretávajú predstavení jednotiek (väčšinou jednotlivých krajín, alebo ich regiónov), iní zástupcovia a laickí partneri v misii. Hodnotia život a pôsobenie redemptoristov vo svete, rozlišujú spolu smer, ktorým by sa mali uberať a robia potrebné rozhodnutia pre plnšie prežívanie povolania a účinnejšie plnenie svojho poslania. Napokon boli aj voľby na kandidáta na generálneho predstaveného a konzultora za Európu. Posledná XXIV. generálna kapitula rozhodla, že ďalšie generálne kapituly sa budú konať v troch fázach (Počiatočná, Kánonická a Implementačná fáza).  Od 5. do 13. apríla 2016 sa konala prvá fáza kapituly

Čítať ďalej