DomovVydavateľstvoDejiny publikačnej činnosti redemptoristiov
Redemptoristi Bratislavskej viceprovincie začali v januári 1933 vydávať časopis Vestník združenia sv. Jozefa, ktorý vychádzal s mesačnou periodicitou. Kvôli vojnovým udalostiam bolo od septembra 1944 do januára 1946 zastavené vydávanie časopisu. Úplne posledné číslo vyšlo v januári 1949 (č. 1, roč. XVI), keď bol vtedajšou vládou zakázaný spolu s ostatnými náboženskými periodikami. Od roku 1934 začali redemptoristi vydávať aj slovenské verzie tematických brožúr s názvom Životom. Tieto vychádzali rovnako ako český variant dva krát mesačne v kláštore redemptoristov v Hlučíne v Sliezsku. Redaktorom bol P. Rudolf Schikora (1890–1962). Potom ako bolo české pohraničie v roku 1938 zabrané nemeckým vojskom, presunuli českí redemptoristi tlačový apoštolát do Frýdku. Po vzniku Slovenského štátu bola do Branislavy presunutá redakcia a administrácia Vestníku sv. Jozefa, ktorá dovtedy sídlila v Stropkove. Zároveň sa do Bratislavy presunulo aj vydávanie slovenskej verzie brožúrok Životom, ktoré však už vychádzali len raz mesačne. Pod vedením nových redaktorov Ľudovíta Michaloviča a predovšetkým Augustína Krajčíka sa zlepšila kvalita obsahu nie len časopisu, ale v edícii Životom sa začali vydávať aj pôvodné tituly a nie len preklady z českých verzii ako tomu bolo dovtedy. Zväčša išlo o útle publikácie zamerané na pravdy viery, apologetiku, morálku, život čnosti, liturgiu, modlitbu, sociálne témy, životopisy svätých a misie. Redakcia a vydavateľstvo sídlili v kláštore redemptoristov v Bratislave až do konca vojny, kedy sa presťahovali do Podolínca, odkiaľ sa v januári 1946 obnovila vydavateľská činnosť slovenských redemptoristov, v tom čase už ako samostatnej jednotky oddelenej od Pražskej provincie, s názvom Bratislavská viceprovincia. Vydavateľská činnosť trvala do apríla 1950, keď štátna moc zrušila všetky rehoľné spoločenstvá. 
Po páde komunizmu začali redemptoristi postupne naväzovať na predchádzajúcu publikačnú činnosť. Najprv vyšli brožúrky Novény k Matke ustavičnej pomoci a Novéna k Sv. Jozefovi. V r. 1999 začal vychádzať časopis Slovo medzi nami. Začala sa aj ostatná publikačná činnosť. Od r. 1999 do dnešného dňa vydali redemptoristi vyše 143 publikácií.