Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Služba misionárov milosrdenstva pokračuje

„Milosrdenstvo je vždy väčšie ako hriech a nik nemôže klásť hranice Božej odpúšťajúcej láske“ napísal pápež František v dokumente „Misericordiae vultus“, bod 3 a aby dal konkrétny znak tejto skutočnosti pápež povolal v rámci Svätého roka milosrdenstva (8. 12. 2015- 20. 11. 2016) 1140 kňazov z celého sveta do služby misionárov milosrdenstva. Ich zvláštne poslanie a právomoci mali skončiť uzatvorením brány milosrdenstva v bazilike sv Petra v Ríme.

„Ale pretože milosrdenstvo je vždy väčšie ako hriech a nik nemôže klásť hranice Božej odpúšťajúcej láske“- pápež František je o tom hlboko presvedčený a tak sa dalo predpokladať, že služba misionárov milosrdenstva bude pokračovať. Začiatkom leta 2017 sme dostali znovu dekréty z Ríma a v sprievodnom liste sa píše:

„Ako už viete, vo svetle duchovného ovocia, ktoré priniesla služba misionárov milosrdenstva počas nedávno ukončeného mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva, Svätý Otec rozhodol, že táto chúlostivá služba, ktorá je prejavom Božieho milosrdenstva a pastoračnej starostlivosti Cirkvi, bude pokračovať ďalej – až kým nepríde nové usmernenie – „ako konkrétny znak toho, že milosť svätého roku je v rozličných častiach sveta naďalej živá a účinná“(apoštolský list Misericordia et misera, 9).

Tak ako v Jubilejnom roku, aj v tejto novej fáze Vašej služby by som Vás chcel poprosiť, aby ste boli k dispozícii pastierom, správcom chrámov i diecéznym biskupom, pripravený konať misie pre ľud a podujatia spojené najmä so slávením sviatosti zmierenia a ohlasovania tajomstva Božieho milosrdenstva predovšetkým v obdobiach liturgického roka mimo Obdobia cez rok. Bude užitočné, ak budete svoju službu aktívne ponúkať a navrhovať, aby sa takéto slávenia organizovali.

Ste povolaný stelesňovať príkladným spôsobom vlastnosti, ktoré by podľa pápeža Františka mali charakterizovať každého spovedníka. Preto sa snažte byť ústretový voči všetkým; buďte svedkom otcovskej nežnosti napriek vážnosti previnenia; ponáhľajte sa, ak ide o pomoc a zamyslenie sa nad spáchaným hriechom; buďte jednoznačný pri predkladaní morálnych princípov; buďte ochotný sprevádzať veriacich na ceste pokánia, sledujúc trpezlivo ich kroky; buďte prezieravý pri rozlišovaní každého jednotlivého prípadu; buďte veľkodušný pri udeľovaní Božieho odpustenia a majte otvorené srdce (porov. Misericordia et misera, 10).

Rád by som Vám pripomenul, že fakulty, ktoré Vám boli dané pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka, sú stále v platnosti. Hriechy, na ktoré sa vzťahuje cenzúra, ktorej sňatie je vyhradené Apoštolskej stolici a na ktorých rozhrešenie máte fakultu aj Vy, sú nasledovné:

  1. Znesvätenie konsekrovaných eucharistických spôsobov tým, že sú odnesené a uchovávané so svätokrádežným cieľom.
  2. Použitie fyzického násilia proti rímskemu veľkňazovi.
  3. Rozhrešenie spolupáchateľa v hriechu proti šiestemu prikázaniu.
  4. Priame porušenie spovedného tajomstva.
  5. Zaznamenávanie pomocou akéhokoľvek technického prostriedku toho, čo povedal spovedník alebo kajúcnik pri sviatostnej spovedi (či už pravej alebo falošnej), alebo rozširovanie takéhoto záznamu pomocou spoločenských komunikačných prostriedkov. (Porov. Kongregácia pre náuku viery, Decretum de sacramenti Paenitentiae dignitate tuenda, september 1988 (AA)“

Sú to naozaj veľké výsady a treba povedať, že je tu aj na Slovensku ponuka odpustenia pre tých, ktorí žijú s pocitom veľkého bremena viny a strácajú nádej. Pre Slovensko pápež František znovu potvrdil v službe misionára milosrdenstva týchto rehoľných kňazov:

Michal Zamkovský, redemptorista, Podolínec

Jozef Mihok, redemtorista, Radvaň

Peter Hertel, redemptorista, Kostolná pri Trenčíne

Felix Ján Tkáč, kapucín, Bratislava- rača

Jakubrafael Patay, kapucín, Žilina

Andrej Mihály, františkán, Bratislava

František Vladimír Olbert, františkán, Bratislava

František Boldy, redemptorista, Svatá Hora- Pribram (aj Slovensko)

Títo vyslaní služobníci Božieho milosrdenstva ponúkajú svoju službu diecézam, farnostiam a všetkým veriacim na Slovensku cez rôzne spôsoby mimoriadneho ohlasovania a zvlášť cez vysluhovanie sviatosti zmierenia.

Po Misiách milosrdenstva, ktoré vykonali pátri redemptoristi v Bratislave- katedrále minulého roku, teraz je tu ponuka Ľudových misií na Kalvárii v Bratislave od 6. 10.- 13. 10. 2017. Misie vo svetle Fatimských zjavení povedie P. Michal Zamkovský s tímom redemptoristov, laikov z Calvary a Rieky života. Prosíme našu širokú misijnú rodinu aj cez SMN o modlitbu za mesto Bratislava. Už teraz sa tešíme na krásne stretnutia  s Božím milosrdenstvom, ku ktorým nás vedie Ružencová Matka Mária.

Veríme, že aj o tom budeme môcť s radosťou referovať pápežovi Františkovi, ktorí sa chce stretnúť so všetkými misionármi milosrdenstva v apríli na budúci rok v Ríme.

Michal Zamkovský CSsR, ľudový misionár

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved