Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Pri generálnej audiencii Svätý Otec zhrnul svoju návštevu Írska

Pri generálnej audiencii v stredu 29. augusta sa Svätý Otec vrátil k svojej ešte čerstvej návšteve Írska. Počas audiencie, ktorá sa už konala opäť pod holým nebom, pápež František osobitnými slovami vyzval zapojiť sa do prežívania dňa modlitby za ochranu stvorenstva, ktorý sa bude sláviť 1. septembra.

Plné znenie katechézy pápeža Františka

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Uplynulý víkend som absolvoval cestu do Írska, aby som sa zúčastnil na Svetovom stretnutí rodín. Som si istý, že ste ho videli prostredníctvom televízie. Cieľom mojej prítomnosti bolo utvrdiť kresťanské rodiny v ich povolaní a misii. Tisícky rodín – manželia, starí rodičia a deti – zídení v Dubline s veľkou rôznorodosťou ich jazykov, kultúr a skúseností, boli výrečným znamením krásy Božieho sna pre celú ľudskú rodinu.

A my vieme, že Božím snom je jednota, harmónia a pokoj, v rodinách i vo svete, ovocie vernosti, odpustenia a zmierenia, ktoré nám Boh daroval v Kristovi. On volá rodiny, aby mali účasť na tomto sne a aby svet urobili domovom, kde by nikto nebol sám, nikto by nebol nechcený a nikto by nebol vylúčený. Dobre na to pomyslite: to, čo chce Boh je, aby nikto nebol sám, aby nikto nebol nechcený, aby nikto nebol vylúčený. Téma tohto svetového stretnutia bola preto veľmi výstižná: „Evanjelium rodiny, radosť pre svet“.

Som vďačný prezidentovi Írska, premiérovi, rozličným vládnym, občianskym a náboženským predstaviteľom, ako aj množstvu ľudí na každej úrovni, ktorí pomohli pripraviť a uskutočniť podujatia tohto stretnutia. A veľká vďaka patrí aj biskupom, ktorí veľa pracovali. V príhovore k verejným predstaviteľom na Dublinskom hrade som zdôraznil, že Cirkev je rodina rodín a ako jedno telo podporuje tieto svoje bunky v ich nezastupiteľnej úlohe pre rozvoj bratskej a solidárnej spoločnosti.

Ozajstnými „svetlými bodmi“ týchto dní boli svedectvá manželskej lásky, ktoré predniesli páry každého veku. Ich príbehy nám pripomenuli, že manželská láska je osobitným darom Boha, ktorý treba každý deň pestovať v „domácej cirkvi“, ktorou je rodina. Ako len svet potrebuje revolúciu lásky, revolúciu nehy, ktorá by nás zachránila od aktuálnej kultúry provizórnosti! A táto revolúcia sa začína v srdci rodiny.

V dublinskej prokatedrále som sa stretol s manželmi angažovanými v Cirkvi, ako aj s mnohými mladými manželskými pármi a mnohými malými deťmi. Následne som sa stretol s niektorými rodinami, ktoré čelia osobitným výzvam a ťažkostiam. Vďaka bratom kapucínom, ktorí sú vždy nablízku ľudu, ako aj tej najširšej cirkevnej rodine, tieto rodiny zakusujú solidaritu a podporu, ktoré sú plodom lásky k blížnemu.

Vrcholným momentom mojej návštevy bola veľká oslava s rodinami v sobotu večer na dublinskom štadióne a potom v nedeľu svätá omša v Parku Phoenix. Pri vigílii sme si vypočuli veľmi dojemné svedectvá rodín, ktoré trpeli kvôli vojnám, rodín obnovených prostredníctvom odpustenia, rodín, ktoré láska zachránila od špirály závislostí, rodín, ktoré sa naučili správne využívať mobil či tablet a dať prednosť spoločne strávenému času.

Jasne sa ukázala hodnota komunikácie medzi generáciami a osobitná úloha starých rodičov upevňovať rodinné putá a prenášať poklad viery. Je tvrdé to povedať, ale zdá sa, že dnes starí rodičia prekážajú. V tejto kultúre skartovania sa starí rodičia skartujú, odsúvajú. Starí rodičia sú však múdrosťou, sú pamäťou ľudu, pamäťou rodín! A starí rodičia majú odovzdávať túto pamäť vnukom. Mladí ľudia a deti majú hovoriť so starými rodičmi, aby mohli pokračovať v dejinách. Prosím vás: nevyraďujte starých rodičov. Nech sú nablízku vašim deťom, vnúčatám.

V nedeľu ráno som putoval do mariánskej svätyne Knock, veľmi drahej írskemu ľudu. Tam, v kaplnke postavenej na mieste zjavenia Panny Márie, som zveril do jej materskej ochrany všetky rodiny, osobitne tie z Írska. A aj keď moja cesta nezahŕňala návštevu Severného Írska, venoval som jeho ľudu srdečný pozdrav a povzbudil som proces zmierovania, upokojovania, priateľstva a ekumenickej spolupráce.

Táto moja návšteva Írska, okrem veľkej radosti, mala tiež pojať bolesť a trpkosť utrpenia spôsobeného v tejto krajine rozličnými formami zneužití, a to aj zo strany členov Cirkvi, ako aj skutočnosťou, že cirkevné autority týmto zločinom v minulosti nie vždy vedeli čeliť adekvátnym spôsobom. Hlbokú stopu zanechalo stretnutie s niektorými z obetí – bolo ich osem – a pri viacerých príležitostiach som prosil Pána o odpustenie za tieto hriechy, za škandál a pocit zrady, ktoré vyvolali.

Írski biskupi nastúpili na serióznu cestu očisťovania a zmierovania s tými, ktorí trpeli zneužívaniami a s pomocou národných autorít vytvorili rad prísnych noriem na garantovanie bezpečia mladých ľudí. Pri osobnom stretnutí som potom biskupov povzbudil v snahe o odčinenie pádov minulosti s čestnosťou a odvahou, dôverujúc v Pánove prísľuby a počítajúc s hlbokou vierou írskeho ľudu, aby nastúpilo obdobie obnovy Cirkvi v Írsku.

V Írsku je viera, sú tam ľudia viery – a to viery s hlbokými koreňmi.  No viete, je tam málo povolaní ku kňazstvu. Ako je to možné, pri tejto viere? Pre tieto problémy, škandály a mnoho iného… Musíme sa modliť, aby Pán poslal svätých kňazov do Írska, aby poslal nové povolania. A urobíme tak spoločne jedným Zdravasom k Panne Márii z Knocku. [Zdravas´Mária…] Pane Ježišu, pošli nám svätých kňazov!

Drahí bratia a sestry, Svetové stretnutie rodín v Dubline bolo prorockou a povzbudzujúcou skúsenosťou mnohých rodín usilovne kráčajúcich po evanjeliovej ceste manželstva a rodinného života; rodín učeníckych a misionárskych, kvasu dobroty, svätosti, spravodlivosti a pokoja.

Zabúdame na to veľké množstvo rodín, ktoré sa starajú o rodinu a deti s vernosťou, vzájomne prosiac o odpustenie, keď nastanú problémy. Zabúdame na ne, lebo dnes je v móde v časopisoch a novinách rozoberať: „Tento sa rozviedol s touto… Tamtá s tým.. A rozchody…“ Ale, prosím vás, toto je niečo nepekné. Je pravda, musíme rešpektovať ľudí, avšak ideálom nie je rozvod, ideálom nie je odluka, nie je ním rozbitie rodiny. Ideálom je jednotná rodina. Takto sa ide vpred, toto je ideál!

Budúce Svetové stretnutie rodín sa uskutoční v Ríme v roku 2021. Zverme ich všetky do ochrany Svätej rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa, aby v ich domoch, farnostiach a komunitách mohli byť skutočne „radosťou pre svet“.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

 

Deň modlitby za ochranu tvorstva

Pri generálnej audiencii Svätý Otec vyzval zapojiť sa do prežívania dňa modlitby za ochranu stvorenstva, ktorý sa bude sláviť 1. septembra. Urobil tak týmito slovami:

„Na túto sobotu 1. septembra pripadá Svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva, ktorý slávime v jednote s pravoslávnymi bratmi a sestrami a pripájajú sa aj ďalšie kresťanské cirkvi a komunity. V posolstve na tento rok túžim upriamiť pozornosť na otázku vody, prvotného dobra, ktoré treba chrániť a  dať všetkým k dispozícii. Som vďačný za rozličné iniciatívy, ktoré na rôznych miestach pripravili partikulárne cirkvi, inštitúty zasväteného života a cirkevné združenia. Všetkých pozývam, aby sa v sobotu zjednotili v modlitbe za náš spoločný dom, za starostlivosť o náš spoločný dom.“

Zdroj: vaticannews.va

Foto: World Meeting of Families 2018

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved