DomovO NÁS

O NÁS

Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CSsR),
Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – REDEMPTORISTI

My, Redemptoristi, sme rehoľné  spoločenstvo a žijeme a pracujeme ako rehoľní kňazi a bratia.
Meno našej rehoľnej spoločnosti pochádza z latinského slova Redemptor – Vykupiteľ. Naša existencia a poslanie sú úzko zviazané s osobou Ježiša Krista, Vykupiteľa, s jeho poslaním spásy a vykúpenia sveta. „Lebo u neho je hojné  vykúpenie“ – ohlasujú redemptoristi na misách aj v osobnom živote v dnešnom svete. Chceme byť kvasom a soľou pre tento svet. Náš plný názov je Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CSsR), čiže Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa. Náš život a naša činnosť sú  formované predovšetkým evanjeliom, rehoľnými konštitúciami a rehoľnými sľubmi čistoty, chudoby a poslušnosti. Sľub čistoty nám umožňuje celkom sa odovzdať službe iným. Sľub chudoby nás zaväzuje žiť jednoduchým spôsobom života a deliť  sa s inými. Sľubom poslušnosti dávame vlastné schopnosti pre dobro všetkých, spolurozhodovaním a spoluprácou nesieme zodpovednosť  za ciele misijného spoločenstva redemptoristov.

Kongregáciu založil sv. Alfonz de Ligouri v roku 1732 v Scale pri Neapole. Od toho roku sa rehoľa začala šíriť a rozrastať do celého sveta. Z Talianska preniesol redemptoristov cez Alpy sv. Klement Mária Houfbauer. Štyria svätí a deviati blahoslavení svedčia o veľkosti diela, ktoré konala a neustále koná v Cirkvi. Na Slovensko redemptoristi prišli z Čiech roku 1921.

13. 2. 2017 vznikla nová provincia Bratislava-Praha. Na čele kongregácie stojí generálny predstavený, provinciu riadi provinciál a  viceprovinciu Michalovce, ktorá sa stala viceprovinciou vzniknutej provincie Bratislava-Praha riadi viceprovinciál. Rehoľníci sa delia na kňazov a bratov. Podstatné aspekty spirituality Kongregácie v nasledovaní svojho zakladateľa:

  • vtelenie, Mária, kríž, eucharistia,
  • modlitba a milosť,
  • vyhľadávať duše najopustenejších,
  • konať ľudové misie (charizma Kongregácie),
  • vysluhovanie sv. zmierenia-spovedanie,
  • štúdium a výučba morálky.

Dnes (K 1. 3. 2009) má vo svete 5356 členov, z toho 46 biskupov, 4084 kňazov, 12 trvalých diakonov, 434 rehoľných bratov po doživotných sľuboch, 600 študentov s dočasnými sľubmi.
Počet členov v regiónoch:
Európa – Sever: 1225 (Praha: 21, Bratislava: 45, Michalovce: 39),
Európa – Juh: 521,
Severná Amerika: 646,
Latinská Amerika: 1593,
Ázia – Oceánia: 1015,
Afrika: 356.

Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube
Soundtier