Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

List nášho koordinátora konferencie Európa

„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Lk 2, 14

Drahí spolubratia, 

drahí laickí misionári Najsvätejšieho Vykupiteľa,

drahí partneri v misii,

v týchto dňoch sme videli fotku jasličiek z redemptoristickej misie v Albánsku, ktorú zahŕňam aj ja do tohto vianočného listu: ukazujú Ježiša Krista, nášho Vykupiteľa, ktorý sa rodí v troskách nášho narušeného sveta. Je to realistický obraz, a zároveň svedectvo nádeje, ktorú žijeme: na mnohých miestach nášho sveta a v rôznych situáciách ľudia bojujú za život v mieri a spravodlivosti. Náš Vykupiteľ sa narodil do tohto sveta – na strane ľudí, ktorí majú obzvlášť ťažký čas a sú odsúvaní na okraj – a napĺňa ich svetlom.

Toto je tiež správne miesto pre nás redemptoristov, aby sme žili a svedčili podľa našej charizmy – napríklad v Albánsku, v krajine, z ktorej pochádza fotka jasličiek.

Rôzne vyjadrenia jasieľ sú vždy výrazom a podnetom na meditáciu a porozumenie tajomstva vtelenia a života Ježiša Krista. Sú tiež snahou o lepšie porozumenie jeho prítomnosti v súčasnom čase.

My redemptoristi spolu s našimi partnermi v rodine redemptoristov sme počas posledných dvoch rokoch prechádzali procesom rozlišovania, aby sme lepšie porozumeli nášmu miestu v cirkvi a v spoločnosti v Európe. Robili sme to preto, aby sme mohli aj v súčasnej situácii žiť svoju charizmu. Obzvlášť dôležitým výsledkom sú misijné a apoštolské priority, ktoré sme formulovali v priebehu tohto procesu a ktoré boli schválené na stretnutí v polovici šesťročia v Cortone v októbri 2019. Som veľmi vďačný za tento proces zdieľanej reflexie, diskusie a modlitby, na ktorom sa zúčastnili mnohí spolubratia a partneri (a tiež za mnohé individuálne stretnutia v priebehu tohto procesu).

V nasledujúcom období nás čaká úloha pracovať s usmerneniami Apoštolského plánu a urobiť ich plodnými pre náš záväzok redemptoristov v Európe spolu so všetkými našimi spolupracovníkmi. Osobitne dôležité bude zvážiť a urobiť ďalšie kroky v novom, prehĺbenom duchu solidarity. V čase, keď sa rozmnožujú konflikty a na mnohých miestach sa stavajú múry, zdá sa mi, že svedectvo solidarity je pre nás redemptoristov mimoriadne dôležité. Práve k tomuto nás pozýva proces implementácie priorít a reštrukturalizácia v Európe.

Vianoce sú sviatkom veľkého prekvapenia. Boh si vyberá spôsob, ako vyjadriť svoju lásku k nám ľuďom; vo svojom radikalizme hlboko ohromil a zapôsobil na Svätého Alfonza. Je to sviatok plný veľkej radosti. „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“

Prajem vám všetkým, aby vás oslava Vianoc naplnila touto radosťou a posilnila vás dôverou v prítomnosť Vykupiteľa.

Veselé Vianoce a Božie požehnanie v novom roku 2020!

Johannes Römelt CSsR

Coordinator of Europe

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved