Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

List koordinátora Konferencie Európa (č. 27)

List koordinátora, č. 27 (18.05.2017)

Drahí spolubratia, drahé sestry,

drahí laickí misionári Najsvätejšieho Vykupiteľa,

drahí partneri v misii.

Pred dvoma týždňami sa v Madride skončil kongres o Matke ustavičnej pomoci. Kongres začal tretiu fázu slávenia 150. výročia zverenia ikony Matky ustavičnej pomoci redemptoristom. Ďakujem prípravnej komisii, provincii Madrid a tiež prednášateľom a účastníkom zo všetkých 14 jednotiek KRE za ich angažovanosť, pohostinnosť, prítomnosť a entuziazmus.

Jedným z prvkov tejto fázy jubilea je putovanie dvoch ikon MUP, požehnaných pápežom Františkom, ktoré navštevujú naše komunity v KRE. Hlavným cieľom týchto návštev ikon je oživenie úlohy zadanej blahoslaveným pápežom Piom IX., aby sme „urobili Máriu známou“ po celom svete, a tiež pozvanie začať „niečo nové“. A vlastne to „niečo nové“ je výzvou pre každého z nás. V týchto týždňoch Matka ustavičnej pomoci pod znakom ikony navštevuje komunity v Régii sv. Gérarda v Rusku a Kazachstane a v provincii Madrid. Dúfam a modlím sa za to, aby to Jubileum prinieslo ovocie v nás všetkých novou tvorivosťou a tiež prehĺbenou a obnovenou mariánskou zbožnosťou v tomto dôležitom aspekte našej redemptoristickej charizmy.

Dovolenka: šanca pre evanjelizáciu a formáciu

Pre väčšinu z nás letné mesiace sú šancou na strávenie niekoľkých týždňov iným spôsobom a mimo miesta našej každodennej služby a práce. Ako každý rok KRE pozýva redemptoristov a partnerov v misii na spoločné evanjelizačné a formačné stretnutie uskutočňované v KRE. Povzbudzujem všetkých k aktívnej účasti na týchto stretnutiach. Podrobnejšie informácie o týchto podujatiach nájdete na internetovej stránke KRE (www.cssr.europe.com) v troch jazykoch: anglickom, talianskom a španielskom. V tomto liste sú len všeobecné informácie týkajúce sa stretnutí pripravovaných jednotlivými sekretariátmi a komisiami KRE, ich ciele a úlohy a tiež dátum a miesto stanoveného stretnutia. Nižšie umiestnené informácie sú v prvom rade pre tých, ktorým sú pozvania určené, všetky ostatné informácie možno nájsť na uvedenej internetovej stránke.

Pozvania na evanjelizačné stretnutia

REDCAMP (Škola evanjelizácie) sa uskutoční od 11. do 16. júla 2017 v Porto in Vila Nova di Gaia (Portugalsko). Evanjelizačné stretnutie bude zložené predovšetkým z katechéz založených na biblickej kerygme, dennom slávení Eucharistie ako aj z workshopov (pracovných stretnutí). Naplánovaná je tiež púť do mariánskej svätyne vo Fatime (z príležitosti 100. výročia fatimských zjavení) a evanjelizácia obyvateľov a turistov, ktorých stretneme na uliciach v Porto. Viac informácii o tomto stretnutiu môžete nájsť na stránke REDCAMP: www.redcamp.eu a tiež: CRE www: 22 October 2016; 22 październik 2016) (pre všetkých).

Evanjelizácia prostredníctvom pomoci putujúcim do Santiago de Compostela od 1. júla do 20. augusta 2017. Už po piatykrát bude vytvorená medzinárodná komunita na Ceste sv. Jakuba (Camino de Santiago) v Astorge (Španielsko) nazvaná „Dom sv. Alfonza“. Táto malá medzinárodná komunita s maximálne naraz 8 osobami, bude pomáhať pútnikom prechádzajúcim cez Astorgu. Táto evanjelizačná skúsenosť má dva hlavné ciele: 1) odpoveď na výzvu pápeža Františka týkajúcu sa novej evanjelizácie vytvorením nových priestorov ohlasovania Ježišovho evanjelia s odvahou a tvorivosťou; a 2) vytvorenie spoločného priestoru v KRE, v ktorom my sami sa môžeme deliť vierou medzi sebou (CRE www: 3 March 2016; 3 marca 2017 – pre všetkých).

Medzinárodná komunita v Albánsku pozýva v júli a v auguste 2017, redemptoristov, našich študentov a laických spolupracovníkov z rôznych jednotiek KRE pomôcť a zároveň získavať misijnú skúsenosť. Veľmi sa tešíme, že tak veľa dobrovoľníkov z rôznych krajín sa rozhodlo počas predchádzajúcich rokov prísť do Albánska. Tí, ktorí majú záujem prísť do Albánska prosíme o priamy kontakt so spolubratmi tam pracujúcimi (P. Laureano laureanodel@gmail.com, P. Andrzej amichon@wp.pl).

Prípravné stretnutie na XI. Európske stretnutie redemptoristickej mládeže (Granada – august 2018) sa v tom roku uskutoční v Španielsku v dvoch etapách. Prvá časť bude v Granade a v Madride v dňoch od 12. do 15. júla 2017, a druhá v dňoch od 16. do 23. júla 2017 v El Espino (XXXV. Misia mládeže). Prípravná komisia v Granade pozýva z každej jednotky CSsR redemptoristu zodpovedného za pastoráciu mládeže spolu s jedným alebo dvomi delegátmi mládeže. Pozvania s detailnými informáciami, boli poslané do všetkých jednotiek KRE. Ak potrebujete viac informácii prosím obráťte sa priamo k zodpovedným: P. Miguel Castro Castro (Provincia Madrid) email: doscastros@gmail.com alebo P. Piotr Sułkowski (Komisia pre mládež KRE) email: piotr.sulk@libero.it (www.KRE: 16 February 2017; 16 lutego 2017 – pre delegátov jednotlivých jednotiek).

Pozvania na formačné stretnutia

Spoločné prípravy pred doživotnými sľubmi v KRE sa uskutočnia v Krakove a v Tuchowe (Poľsko) v dňoch od 4. júla do 4. augusta 2017 (www.KRE: 3 kwietnia 2017 – pre pripravujúcich sa na doživotné sľuby).

Formácia pre Spolubratov, ktorí sú v etape tzv. „prechodu k službe“ (prvých 5 rokov po kňazskej vysviacke, či po doživotných sľuboch) a tých, ktorí nemajú viac  než 10 rokov od doživotných sľubov, sa uskutoční v Tuchowe (Poľsko) v dňoch od 17. do 29. júla 2017 (www.KRE: 3 kwietnia 2017 – pre vyššie spomínaných spolubratov zo všetkých jednotiek).

Veľmi sa teším, že Medziprovinciálny noviciát v Ciorani sa opäť obnovuje. Formácia novicov z provincií Neapol a Madrid sa začne 1. augusta 2017. Je to noviciát pre južnú Európu (www.KRE: 3 kwietnia 2017). V predchádzajúcom roku začal svoju činnosť Medziprovinciálny noviciát Lubaszowa-Podolínec pre väčšinu jednotiek používajúcich slovanské jazyky. Blahoželám všetkým novicom! Túžobne čakáme na ďalší medziprovinciálny noviciát v Európe pre novicov hovoriacich anglicky.

Želám vám dobrý odpočinok počas dovolenky a modlím sa, aby z týchto všetkých evanjelizačno-formačných stretnutí vzišlo veľa duchovných inšpirácií.

Jacek Zdrzałek CSsR

List č. 25 (Vianoce 2016)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved