Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2022október (Page 2)

Uverejňujeme slová Svätého Otca Františka, ktoré povedal spontánne počas audiencie pre účastníkov XXVI. generálnej kapituly Kongregácie redemptoristov 1. októbra 2022. Nový generálny predstavený, P. Rogério Gomes CSsR, predstavil Svätému Otcovi niektoré závery kapituly a rozhodnutia Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa na nasledujúcich šesť rokov. Svätý Otec sa potom v spontánnom prejave prihovoril duchovným synom sv. Alfonza de‘ Liguori, a zároveň im odovzdal svoje oficiálne posolstvo. *** Rád by som vám povedal niekoľko spontánnych slov. Chodiť na misie, chodiť na misie, to je misionársky rozmer, ktorý ste spomenuli vo svojom príhovore (pozn. autora: narážka na slová pozdravu, ktoré predtým povedal páter generál). Zaujala ma vaša veta: opustiť

Read More

Redemptoristická rodina si 5. októbra pripomína ďalšieho svätého Božieho muža, blahoslaveného Františka Xaverského Seelosa CSsR. Narodil sa 11. januára 1819 vo Füssene v Bavorsku v Nemecku a v ten istý deň bol aj pokrstený. Do diecézneho seminára vstúpil v roku 1842 po ukončení štúdia filozofie, keďže mal veľkú túžbu stať sa kňazom. Po spoznaní práce misionárov redemptoristov, ktorí boli založení na evanjelizáciu najopustenejších, sa rozhodol stať rehoľníkom a slúžiť nemecky hovoriacim prisťahovalcom v Spojených štátoch. Kongregácia ho prijala 22. novembra 1842 a z Francúzska odplával do New Yorku. Kňazské svätenie prijal v redemptoristickom kostole svätého Jakuba v Baltimore v štáte Maryland

Read More

Tretí týždeň XXVI. generálnej kapituly bol pre všetkých kapitulárov i pre celú Kongregáciu dôležitý z viacerých dôvodov. Zvolilo sa nové generálne vedenie Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Najskôr prebehla voľba nového generálneho predstaveného, pátra Rogéria Gomesa CSsR, a potom voľba generálnych konzultorov. Zároveň kapitulári preštudovali postuláty (návrhy) predložené kapitule, vyjadrili svoj názor a tiež predložili návrhy a podnety, čo by mala kapitula pre Kongregáciu navrhnúť, a začali o týchto postulátoch hlasovať. Program tretieho týždňa sa začal v pondelok hneď po rannej modlitbe modlitbou rozlišovania, ktorou sa vzývalo svetlo Ducha Svätého, aby sa v procese voľby rozpoznala Božia vôľa. Potom sa zhromaždili skupinky, aby

Read More

V sobotu 1. októbra sa pápež František stretol na audiencii s redemptoristami zídenými na 26. generálnej kapitule. Vyše stovke kapitulárov z 85 krajín sa pápež krátko prihovoril spontánne v španielčine, a zároveň im odovzdal napísaný príhovor, ktorého preklad vám prinášame. Drahí bratia a sestry, dobré ráno a vitajte! S radosťou pozdravujem všetkých redemptoristických misionárov prítomných v 85 krajinách, v ktorých pôsobí Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa. Pozdravujem aj všetkých, ktorí sú na ceste formácie, redemptoristky, celú redemptoristickú rodinu a laikov spolupracujúcich na misii. S láskou vás pozdravujem a ďakujem novému generálnemu predstavenému, otcovi Rogériovi Gomesovi, za slová, ktoré mi adresoval. Slávenie generálnej kapituly nie je

Read More
close

Zdieľajte príspevok..