Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2022september

Generálna kapitula zvolila šiestich bratov, ktorí budú pomáhať generálnemu predstavenému P. Rogériovi Gomesovi v jeho službe vedenia celej Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa počas nasledujúcich šiestich rokov. Nižšie uvádzame mená a stručné životopisy novozvolených generálnych konzultorov. P. Nicolas Issifi Ayouba Martin CSsR Páter Nicolas Issifi Ayouba Martin C.SsR sa narodil v roku 1966 v Borobon - Téra v Nigeri. Redemptoristické rehoľné sľuby zložil v roku 1993 a za kňaza bol vysvätený v roku 1998. Patrí do viceprovincie Západná Afrika. Po vysvätení pôsobil vo farskej pastorácii, v pastorácii mládeže, v medzináboženskom dialógu a na severe Nigeru v Tchirozerine (1998-2011). Počas tohto obdobia vykonával mnoho ďalších úloh.

Read More

Pánov pokoj nech je s vami všetkými! Rád by som sa vám prihovoril svojím prvým jednoduchým posolstvom: Všetkým spolubratom z kapituly, spolubratom z každej konferencie, najmä tým, ktorí žijú v situácii vojny, prenasledovania a v situáciách bolesti a utrpenia vo svojich životoch, našim seniorom, všetkým našim kandidátom a tým, ktorí sú vo formácii: Mám vás veľmi rád! Včera sme si pripomenuli nášho drahého blahoslaveného Gašpara. V jeho osobe si spomínam na všetkých našich formátorov, redemptoristickú rodinu, sestry redemptoristky, oblátov, laikov a laičky spojené s našou misiou, našich bývalých redemptoristických seminaristov. Dnes je pre nás výnimočný deň: 27. septembra 1696 sa v Marianelle v Neapole narodil svätý Alfonz Liguori. Včera

Read More

Dnes, keď oslavujeme narodeniny svätého Alfonza, dostala redemptoristická rodina nového generálneho predstaveného, pátra Rogeria Gomesa CSsR z provincie Sao Paulo v Brazílii, ktorý predtým pôsobil ako generálny konzultor. Srdečne blahoželáme. Stručný životopis P. Rogeria: Narodil sa 7. októbra 1974 v Alterosa (štát Minas Gerais) v Brazílii. Prvé rehoľné sľuby zložil 27. januára 2002 a doživotné sľuby 25. júna 2005. Kňazskú vysviacku prijal 10. júna 2006. V ďalších rokoch slúžil v rôznych farnostiach v Brazílii, pracoval ako formátor a profesor, bol zvolený za provinciála. V rokoch 2013-2016 prednášal na Alfonziánskej akadémii v Ríme a v roku 2016 bol zvolený za generálneho konzultora. Ovláda

Read More

Druhý týždeň generálnej kapituly sa venoval dôležitým témam: redemptoristická identita, redemptoristická misia, zasvätený život redemptoristov, redemptoristická formácia pre misiu a redemptoristický leadership pre misiu. V pondelok ráno dostal každý kapitulant text s niekoľkými otázkami na osobné zamyslenie a potom nasledovalo zdieľanie v skupinkách s cieľom nanovo si predstaviť redemptoristickú identitu v meniacom sa svete. Po zdieľaní vo dvojiciach a po osobnom čase na zamyslenie a modlitbu nasledovalo živé zdieľanie v každej z jazykových skupín. Popoludní skupiny podali správu o svojom zdieľaní a potom sa konalo otvorené zasadnutie s ďalším zdieľaním. Kapitulári sa zhodli, že 20. konštitúcia tvorí jadro našej redemptoristickej

Read More

Ponúkame vám stručné zhrnutie hlavných správ z prvého týždňa 26. generálnej kapituly, ktorá sa koná v Il Carmelo neďaleko Ríma. Kanonickú fázu XXVI. generálnej kapituly našej kongregácie redemptoristov slávnostne otvoril v pondelok 11. septembra generálny predstavený páter Michael Brehl CSsR v Il Carmelo pri Ciampine neďaleko Ríma. Prítomných bolo približne 110 spolubratov, kňazov a bratov, z toho 91 kapitulárov a zvyšok tvorili spolupracovníci v rôznych pracovných tímoch, ako sú moderátori, sekretári, zamestnanci kancelárie, prekladatelia a tlmočníci, notári a kanonik. Tento moment Kairos v živote kongregácie, ktorý potrvá do 7. októbra, má pre nás ako kongregáciu mimoriadny význam, pretože ako kapitulári budeme

Read More

Generálny predstavený redemptoristov P. Michael Brehl adresoval všetkým členom našej rehoľnej rodiny list, v ktorom píše o nedávnej zmene v kánonickom práve. Tá umožňuje, aby boli za vyšších predstavených (generálny predstavený, provinciál, provinciálny vikár, vice-provinciál) zvolení aj rehoľní bratia. Drahí spolubratia, sestry, partneri v misii a spolupracovníci, volebný proces sa približuje k výberu nových (vice) provinciálnych a regionálnych vedení. Rád by som Vám oznámil, že Svätý Otec, pápež František, 18. mája 2022, potvrdil Rescriptum ex audientia, v ktorom upravuje Kán. 588 §2 Kódexu kánonického práva. Svätý Otec udelil Dikastériu pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života fakultu schvaľovať do úradu vyššieho predstaveného,

Read More

V sobotu 10. septembra 2022 večer sa vo farnosti Raková začali misie - už tretie po roku 1990, ktoré koná tím pátra Ivana Flimela CSsR (tentoraz sú v jeho tíme pátri Róbert Režný a Jozef Novák ml.). Raková má takmer 6000 obyvateľov aj je najväčšou obcou v regióne Kysuce. Farský kostol je zasvätený Narodeniu Panny Márie. Práve preto sa v druhý deň misií zároveň slávilo aj toto patrocínium, ktoré popoludní doprevádzal kultúrny program na námestí obce. Po náboženskej stránke ide o veľmi živú farnosť. Je veľmi rozsiahla rozsiahla; na jej území sú dva ďalšie chrámy, kde sa pravidelne slávia sv.

Read More

Po dvoch rokoch pravidelných video zamyslení nad evanjeliom dňa spúšťame nové série nášho podcastu. Chceme vám v nich ponúknuť rozhovory s redemptoristami a našimi laickými spolupracovníkmi, ktorí pôsobia v provincii Bratislava-Praha. Budeme sa s nimi rozprávať o tom, ako žijú svoje povolanie a charizmu redemptoristov. Svätý Alfonz založil našu kongregáciu v 18. storočí v okolí Neapola, lebo ho Pán povolal ohlasovať radostnú zvesť o hojnom vykúpení chudobným a opusteným obyvateľom na vidieku, ktorým často chýbala aj základná duchovná starostlivosť. Svätý Klement, ktorý preniesol kongregáciu do strednej Európy, žil našu charizmu v 19. storočí veľmi plodne aj uprostred študentov a intelektuálov vo

Read More

„Nachádzame nádej v odvahe našich spolubratov, ktorí zostali v ilegalite na Ukrajine, na Slovensku, v Číne a v mnohých ďalších v ťažkých podmienkach.“ Keď sa dnes ráno schádzame na inauguračnej Eucharistii a vzývame prítomnosť a múdrosť Ducha Svätého, nemôžem si pomôcť, ale cítim, ako dve dnešné čítania zo Svätého písma odrážajú mnohé z našej skúsenosti za posledných niekoľko rokov. Podobne ako učeníci v Jánovom evanjeliu, aj mnohé z našich spoločenstiev sa zhromaždili vo svojich domoch, vo svojich „horných sieňach“, so zamknutými dverami. Dokonca aj dvere našich kostolov boli zamknuté. Dvere boli zamknuté zo strachu - zo strachu z nákazy pandémiou, zo strachu

Read More

SVEDKOVIA VYKUPITEĽA: V solidarite s misiou v zranenom svete Drahí spolubratia, sestry, laickí partneri a priatelia, ešte raz vás srdečne pozdravujem z Ríma! Tieto dni sú tu v generálnej kúrii veľmi rušné, pretože vítame delegátov na kanonickej fáze 26. generálnej kapituly a pripravujeme sa na jej začiatok v nedeľu večer 11. septembra. Prípravná komisia, vrátane moderátorov a pomocného personálu, usilovne dokončuje prípravy v Il Carmelo, aby mohla privítať 91 delegátov s hlasovacím právom, spolu s laickými účastníkmi a pomocným personálom - vrátane tlmočníkov, notárov, sekretariátu, kanonického poradcu, odborníkov na komunikáciu a iných odborníkov. Viem, že sa všetci budete naďalej modliť, aby Duch Svätý viedol

Read More
close

Zdieľajte príspevok..