Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2021 (Page 3)

Redemptoristi si tento rok pripomínajú sté výročie od príchodu na Slovensko. O pokračovanie misie redemptoristov sa počas týchto sto rokov zaslúžili mnohé generácie redemptoristov. Jedným z nich je aj páter Jozef Bednárik CSsR, ktorého sté výročie od jeho narodenia si tento rok rehoľa pripomína. Páter Jozef Bednárik patril do druhej generácie redemptoristov pochádzajúcich zo Slovenska. Bol prvým slovenským novicom, ktorý mal noviciát na Slovensku (Stropkov). V časoch normalizačného útlaku pôsobil ako vikár viceprovinciála. Od roku 1985 bol poverený vedením viceprovincie a v roku 1986 vymenovaný za viceprovinciála. Narodil sa 7. novembra 1921 v Zelenči pri Trnave. Keď v roku 1934 nastúpil na

Read More

Rím, 6. november 2021 Spomienka španielskych mučeníkov Prot. N.0000 171/2021 Drahí spolubratia, sestry, partneri v misii, V nedeľu, 14. novembra, budeme na celom svete sláviť už siedmy deň modlitieb za redemptoristické misionárske povolania. Vo všetkých komunitách a našich kostoloch budeme ďakovať Bohu za dar misionárskeho povolania pre Kongregáciu a budeme sa modliť, aby sa k tomuto povolaniu pripojili ďalší. V rodinách našich laických partnerov a v kláštoroch sestier redemptoristiek si opäť pripomenieme, že modlitba za nové misionárske povolania je spoločná nám všetkým.   Bratia a sestry, náš svet prežíva jedno z najťažších období. Platí to zvlášť pre najzraniteľnejších spomedzi nás: chudobných, opustených, marginalizovaných. Aj keď sa

Read More

Misia redemptoristov v Lotyšsku na prelome 18. a 19. storočia Klement Hofbauer a jeho spoločníci vo Varšave Dvaja novovysvätení kňazi, redemptoristi, Klement Mária Hofbauer a Tadeáš Hübl, oživení nádejou, že budú môcť rozšíriť Kongregáciu aj za Alpy, dokázali nadchnúť generálneho predstaveného Františka Antona De Paola v Ríme (v tej dobe bola Kongregácia redemptoristov rozdelená na dve časti s dvoma generálnymi predstavenými, v Neapolskom kráľovstve a v Pápežskom štáte) a ten ich po niekoľkých mesiacoch poslal na sever. Do Viedne prišli koncom roka 1785. V tom čase im pravdepodobne napadlo, možno pod vplyvom nejakej ponuky, venovať sa práci medzi katolíkmi na územiach, ktoré pri prvom delení Poľska v roku 1772 pripadli

Read More

Pred 150 rokmi, 23. marca 1871, Pius IX. vyhlásil svätého Alfonza Máriu de Liguori za Učiteľa Cirkvi. Bula, ktorou bol svätý Alfonz vyhlásený za Učiteľa, poukazuje na osobitný charakter jeho morálneho a spirituálneho učenia, schopného vytýčiť „bezpečnú cestu v spleti navzájom si odporujúcich názorov rigorizmu a laxizmu“. 150 rokov po tejto radostnej udalosti je posolstvo svätého Alfonza Máriu de Liguori, patróna spovedníkov a moralistov, vzorom pre celú vychádzajúcu misionársku Cirkev, ešte stále platne ukazuje hlavnú cestu, po ktorej sa približujú ľudské svedomia k Otcovej prijímajúcej tvári, keďže „spása, ktorú nám Boh ponúka, je dielom jeho milosrdenstva“. Alfonziánske teologické učenie sa rodí z

Read More

Keď pápež Pius IX. 26. apríla 1866 odovzdal ikonu Matky ustavičnej pomoci generálnemu predstavenému Nicolasovi Mauronovi, poveril kongregáciu redemptoristov úlohou: „Urobte ju známou po celom svete.“ Odvtedy ju redemptoristi z celého sveta „prijali do svojich domovov“, rôznymi spôsobmi si ju z celého srdca uctili a spoločne pracovali na tom, aby ju „svet spoznal“. Úcta k Panne Márii, Matke ustavičnej pomoci, vo Vietname na začiatku 20. storočia Vietnamskí katolíci mali od začiatku osobitnú úctu k Panne Márii. Podľa kanadských misionárov však až do roku 1925, keď do Hue prišli prví misionári, bolo celkom isté, že „titul Matka ustavičnej pomoci sa vo Vietname verejne

Read More

Dátum 4. november zostane navždy zlatými písmenami zapísaný do dejín redemptoristov i Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. V ten deň v roku 2001 bol protoigumen redemptoristov Dominik Metod Trčka (1886 – 1959) vyhlásený v Ríme za blahoslaveného mučeníka. Pamätným je však aj nasledujúci deň, teda 5. november, pretože vtedy prišiel na svet redemptorista Boží služobník Ján Ivan Mastiliak (1911 – 1989). V tomto roku je 110. výročie od jeho narodenia. Čo mali spoločné títo dvaja redemptoristi okrem toho, že boli rehoľnými spolubratmi? Cnostný život Obaja si ako malí chlapci uvedomili, že sú povolaní pracovať v Pánovej vinici. Postupne v sebe odkryli povolanie zasvätiť svoj život Bohu ako rehoľníci v Kongregácii najsvätejšieho

Read More

Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí. Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých, lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj Zmŕtvychvstanie. Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš, ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase. "V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám

Read More

Od počiatkov Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa je povolanie bratov považované za neoddeliteľnú súčasť našej redemptoristickej identity. V súčasnosti je na celom svete 334 bratov, pričom najviac bratov je v troch provinciách: Sao Paolo, Vietnam a Denver. Pri príležitosti sviatku svätého Gerarda Maiella, brata koadjútora Kongregácie redemptoristov, sme požiadali brata Marcosa Viníciusa CSsR o rozhovor, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako dnes žije povolanie brata redemptoristu. Čo robí brat redemptorista v kongregácii redemptoristov? Ako by ste mohli opísať svoje povolanie a svoju úlohu v komunite? V roku 1982 v Communicanda 64 páter Pfab odpovedal na túto otázku upozornením na skutočnosť, že sloveso

Read More

Ešte v dobe pred prvou svetovou vojnou prebiehali rokovania redemptoristov o založení kláštora priamo na Slovensku. S ponukou v roku 1913 prišla grófka Hedviga Asbóthová, ktorá ponúkla kaštieľ s kostolíkom v obci Vidiná v Novohradskej župe v Rožňavskej diecéze. Pre nepriaznivé okolnosti v Uhorsku však nakoniec k dohode nedošlo. Všetko sa ale zmenilo po prvej svetovej vojne. Po rozpade Uhorska niektoré tradičné rády – napríklad františkáni či piaristi – stratili na Slovensku množstvo členov, pretože maďarsky zmýšľajúca časť sa rozhodla odísť do Maďarska. Pre neľahké hospodárske povojnové pomery a nedostačujúci počet rehoľníkov zostali niektoré kláštory opustené. Okrem toho aj samotné biskupstvá mali veľa budov, ktoré v nových podmienkach – a najmä po pozemkovej

Read More
close

Zdieľajte príspevok..