Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2021október

Od počiatkov Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa je povolanie bratov považované za neoddeliteľnú súčasť našej redemptoristickej identity. V súčasnosti je na celom svete 334 bratov, pričom najviac bratov je v troch provinciách: Sao Paolo, Vietnam a Denver. Pri príležitosti sviatku svätého Gerarda Maiella, brata koadjútora Kongregácie redemptoristov, sme požiadali brata Marcosa Viníciusa CSsR o rozhovor, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako dnes žije povolanie brata redemptoristu. Čo robí brat redemptorista v kongregácii redemptoristov? Ako by ste mohli opísať svoje povolanie a svoju úlohu v komunite? V roku 1982 v Communicanda 64 páter Pfab odpovedal na túto otázku upozornením na skutočnosť, že sloveso

Read More

Ešte v dobe pred prvou svetovou vojnou prebiehali rokovania redemptoristov o založení kláštora priamo na Slovensku. S ponukou v roku 1913 prišla grófka Hedviga Asbóthová, ktorá ponúkla kaštieľ s kostolíkom v obci Vidiná v Novohradskej župe v Rožňavskej diecéze. Pre nepriaznivé okolnosti v Uhorsku však nakoniec k dohode nedošlo. Všetko sa ale zmenilo po prvej svetovej vojne. Po rozpade Uhorska niektoré tradičné rády – napríklad františkáni či piaristi – stratili na Slovensku množstvo členov, pretože maďarsky zmýšľajúca časť sa rozhodla odísť do Maďarska. Pre neľahké hospodárske povojnové pomery a nedostačujúci počet rehoľníkov zostali niektoré kláštory opustené. Okrem toho aj samotné biskupstvá mali veľa budov, ktoré v nových podmienkach – a najmä po pozemkovej

Read More

"Nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli" (Sk 4,20) Drahí spolubratia, sestry a členovia redemptoristickej rodiny, túto nedeľu, 24. októbra, celý Boží ľud oslavuje Svetový deň misií. Pápež František nás tento rok pozýva, aby sme sa zamysleli nad svojou skúsenosťou stretnutia sa s Ježišom, naším Vykupiteľom - "čo sme videli a počuli," - aby sme sa mohli radostnejšie a aktívnejšie podieľať na misii Cirkvi. Ako nám Svätý Otec pripomína vo svojom posolstve: "Nikto nie je vylúčený, nikto sa nemusí cítiť vzdialený alebo zbavený od tejto súcitnej lásky." Tohtoročná téma a zameranie nás vyzývajú, aby sme si osvojili slová Evangelii gaudium: "Radosť evanjelia

Read More

Svet kresťanstva konzervatívneho denníka Postoj priniesol 20. 10. 2021 text, v ktorom hodnotí kroky a opatrenia Svätej stolice voči hnutiam a spoločenstvám aj páter Jozef Mihok CSsR. V posledných týždňoch Vatikán oznámil rozpustenie či uvalenie „nútenej správy“ na niekoľko významných katolíckych hnutí s celosvetovou pôsobnosťou. Dôvodom boli závery apoštolských vizitácií, ktoré hovorili o neoriginálnosti a neautenticite pôvodnej charizmy, inštitucionálnych nedostatkoch vo vedení či rôznych typoch konfliktov. P. Jozef Mihok CSsR rozhodnutie považuje za múdre a zároveň praktické, ktoré je prejavom pastoračnej starostlivosti: „Kardinál Ratzinger v roku 1998 povedal, že pápež potrebuje službu hnutí a hnutia zasa potrebujú službu pápeža. Takto dochádza k symfónii cirkevného života. Pápeži potvrdili množstvo hnutí a zároveň

Read More

Hlavným celebrantom sv. omše bol biskup Mons. Karel Herbst. 🙏🏻. Vladimír Jedlička CSsR zomrel posilnený sviatosťami v utorok 5. októbra 2021 vo veku 89 rokov a v 49. roku svojho kňazstva. Spolu s P. Jánom Janokom ml. CSsR boli po Akcii Kláštory v roku 1950 jedinými juvenistami, ktorí sa stali kňazmi. Pohreb sa konal 13. októbra 2021 v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie na Svatej Hore. https://youtu.be/2l7Cz_fOTiI

Read More

(Rím) 21. septembra P. Michael Brehl CSsR, generálny predstavený, podpísal dekrét, ktorým zvolal 1. fázu 26. generálnej kapituly. Stretnutia tejto fázy sa uskutočnia v roku 2022 vo všetkých piatich konferenciách kongregácie redemptoristov na celom svete: Afrika-Madagaskar; 10. – 25. január 2022 v Nairobi (Keňa)Európa; 21. marec – 1. apríl 2022 (o mieste sa ešte rozhodne) Latinská Amerika – Karibik; 24. apríl – 5. máj 2022 v Sao Paule (Brazília) Severná Amerika; 9. – 21. máj 202, vo West End (New Jersey, USA) Ázia-Oceánia; 30. máj – 8. jún 2022 na Bali (Indonézia).  Účasť na stretnutí 1. fázy je povinná pre všetkých členov kánonickej fázy (2. fáza) kapituly, ktorá

Read More

Svätý Gerard Majella sa narodil v Muro Lucano (Taliansko) 6. apríla 1726. Od svojich rodičov sa naučil láske k modlitbe a obetovaniu sa. Keď mu zomrel otec, Gerard ako jediný syn musel prácou živiť rodinu ako krajčír. Ako štrnásťročný sa pokúsil vstúpiť medzi bratov kapucínov, ale pre svoj zlý zdravotný stav bol odmietnutý. Po krátkom čase sa ako domáci sluha biskupa Lacedónie vrátil ku krajčírstvu, ale zarábal len minimálne. V apríli 1749, po návšteve misii redemptoristov v Muro, sa Gerardovi podarilo dostať do kongregácie. Po skúšobnom období a roku noviciátu v dome v Delicete zložil 16. júla 1752 rehoľné sľuby. Zatiaľčo verne

Read More

V tomto týždni, od 9. do 17. októbra, vedú pátri redemptoristi misie aj v Diviakoch nad Nitricou. Tím redemptoristov vedie P. Ivan Flimel CSsR. Farnosť sa nachádza v okrese Prievidza, sú v nej dva významné kostoly: farský kostol Všetkých svätých v Diviakoch nad Nitricou a Kostol Najsvätejšej Trojice v Diviackej Novej Vsi. Farský kostol patrí medzi najstaršie sakrálne pamiatky Hornej Nitry. Podľa historikov už v 11. storočí pôsobili na dnešnom území Diviak nad Nitricou zoborskí benediktíni a kresťania tu žili už za čias Veľkej Moravy. Kostol sa prvý krát spomína už v roku 1232, ale predpokladá sa, že mohol byť postavený ešte predtým, niekedy v 12. storočí, a možno aj skôr. Kostol

Read More

Farské misie v Bratislave na Mamateyke u saleziánov prebiehajú od 9. do 17. októbra 2021. Misie povedie misijný tím redemptoristov pod vedením P. Michala Zamkovského CSsR. Na webstránke strediska nájdete rozhovor s pátrom Michalom. V článku sa dočítate o tom, čo sú misie a aký je ich cieľ, akým témam sa budú pátri redemptoristi počas misií venovať, pre koho sú určené, čo sa pokladá za „úspech“ misií a kto sú redemptoristi, čo je ich hlavným poslaním. Na otázku, pre koho sú misie určené, P. Michal odpovedá: „Pre veriacich ľudí, ktorí potrebujú povzbudenie vo viere, ale aj pre ľudí, ktorí hľadajú alebo neveria, no v hĺbke srdca cítia,

Read More

S vierou vo vzkriesenie a večný život oznamujeme všetkým spolubratom, príbuzným, priateľom a známym, že Pánom života a smrti bol z tohto sveta povolaný na večnosť redemptorista P. Vladimír Jedlička CSsR. Zomrel posilnený sviatosťami v utorok 5. októbra 2021 vo veku 89 rokov a v 49. roku svojho kňazstva. Spolu s P. Jánom Janokom ml. CSsR boli po Akcii Kláštory v roku 1950 jedinými juvenistami, ktorí sa stali kňazmi. Narodil sa 31. augusta 1932 v Cíferi ako štvrtý z ôsmich detí. V roku 1945 vstúpil do juvenátu redemptoristov v Podolínci. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Rožňave a v Trnave, kde v

Read More
close

Zdieľajte príspevok..