Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2020august

Redemptoristi v Michalovciach pozývajú na 8. ročník pešej púte k relikviám blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku, ktorá sa uskutoční v sobotu 29. augusta 2020.Púť sa začne o 6.15 svätou liturgiou v gréckokatolíckom chráme v Nižnom Hrabovci. Po skončení liturgie pútnici pôjdu po ceste do Poše, Nižného Hrušova, cez les na Vybuchanec, a ďalej cestou do Lesného, Suchého, Topoľan a Michaloviec. V každej obci sa zastavia v miestnom gréckokatolíckom chráme, kde bude krátka modlitba a príhovor. Predpokladaný príchod do Baziliky minor Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach je okolo 17.00. Pútnici sa tam môžu zúčastniť aj na programe odpustovej slávnosti.

Read More

"Piesňou chcem Božie meno osláviť a velebiť ho chválospevmi." (Ž 69, 31) V sobotu 22. augusta 2020 sa v Podolínskom kláštore nahráva ďalší album chválových piesní. Po dlhšej príprave v štúdiách sa dnes koná finálne nahrávanie pri modlitbe v kostole za účasti spoločenstiev Rieka života i Calvary z Bratislavy a s odbornou pomocou spoločenstva Piar Prievidza. Dávam tento oznam preto, lebo vnímam, že sa jedná o veľmi dôležitú evanjelizačnú a misijnú činnosť redemptoristov, a preto ju odporúčame do vašich modlitieb. Mnohí hovoríte, ako vám piesne chvál z predošlých albumov pomáhajú žiť hlbšie svoju vieru a pomáhajú vám v rôznych situáciách života modliť sa a oslavovať Boha. O niečom vieme, niečo nám tu môžete napísať, ale Pán Boh

Read More

Hybnou silou pre akúkoľvek misijnú činnosť Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov  je silné vedomie o bezhraničnej Božej dobrote, prejavenej v hojnom vykúpení, ktoré Boh ponúka ľuďom vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. S týmto posolstvom prichádzame ako poslovia predovšetkým k ľuďom a spoločenstvám, ktoré sú v Cirkvi a v spoločnosti opustenejšie a chudobnejšie. Keďže našou povinnosťou je vyhľadávať nové apoštolské aktivity, snažíme sa neustrnúť v podmienkach a štruktúrach, v ktorých by ich činnosť už nebola misionárska. Neustále hľadáme nové cesty, ktorými by sa evanjelium hlásalo všetkému stvoreniu. Pastoračnými prioritami provincie Bratislava – Praha sú ľudové misie a exercície, farská pastorácia, pastorácia povolaní, spolupráca s laikmi,

Read More

„Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania.“ (Ef 4, 4) Úvod: čo je to misia? Aby sme pochopili, čo znamená výraz „partnerstvo v misii“ alebo „spoločná misia“, musíme najskôr odpovedať na otázku: Čo je to misia? Postupom času sa na túto otázku našlo niekoľko odpovedí. Hovorilo sa napríklad, že misijná činnosť zakladá Cirkev na miestach, kde predtým nebola. Významný redemptorista Willem Cardinal van Rosuum (1854 – 1932) bol veľkým obhajcom tejto myšlienky. Nemyslel tým, že by sa Cirkev mala rozvetvovať z Ríma. Namiesto toho uviedol, že miestne spoločenstvá majú byť založené na vlastnú zodpovednosť a samozrejme, na základe hierarchie. Iní povedali: misiou je zasadiť semeno evanjelia do sŕdc ľudí, neveriacich

Read More

Náš spolubrat Stanislav Marcin v sobotu 15. 8. 2020 na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie zložil doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti v Kongregácii redemptoristov do rúk privinciála Václava Hypiusa. Kláštorný kostol sv. Stanislava v Podolínci bol naplnený veriacimi z farnosti, príbuznými a známymi brata Stanislava z Raslavíc, odkiaľ pochádza, a spolubratmi redemptoristami z viacerých slovenských aj českých komunít. Bohuš Živčák z Rieky Života a P. Rasťo Dluhý počas svätej omše zaspievali niekoľko piesní, aj z pripravovaného albumu Rieky Života. P. provinciál Václav Hypius v homílii hovoril aj o tom, akým veľkým darom a radosťou je pre spoločenstvo redemptoristov Stanislavove povolanie.

Read More

Brat Stanislav Marcin CSsR zloží 15. augusta 2020 na sviatok Nanebovzatia Panny Márie v kostole sv. Stanislava v Podolínci do rúk provinciála Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa P. Václava Hypiusa doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Stanislav Marcin, ktorý pochádza z Raslavíc v Košickej arcidiecéze, začal svoju formáciu v reholi redemptoristov v roku 2014. Po noviciáte v Lubaszowej v Poľsku a v Podolínci zložil 15. augusta 2017 dočasné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Po ukončení bakalárskeho štúdia a 4. ročníka na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity (TF TU) strávil pastoračný rok v komunite redemptoristov v Londýne. V nasledujúcom akademickom roku bude pokračovať v magisterskom štúdiu teológie a filozofie na TF TU v 5. ročníku.

Read More

Celý svet je šokovaný tragédiou obyvateľov Libanonu. Ohromný výbuch v Bejrúte zabil v utorok 4. augusta vyše sto ľudí (desiatky sú zatiaľ nezvestné) a spôsobil obrovské škody. Prebiehajú záchranné akcie, je potrebná humanitárna a modlitebná podpora. Prinášame vám výpoveď P. Binoya Mandapathila, redemptoristu, ktorý pracuje v Bejrúte a zblízka vidí následky katastrofy. "Bolo pol siedmej večer 4. augusta 2020, keď v bejrútskom prístave nastal výbuch. Veľké otrasy a tlaková vlna ohrozili nás všetkých. V Libanone sme prežívali neustáli chaos. Revolúcia, ktorá sa začala 17. októbra 2019, spôsobila politickú, sociálnu a finančnú nestabilitu. K tomu prišla pandémia Covid-19, ktorá paralyzovala tunajší život. Miera chudoby dosahuje svoj vrchol kvôli nárastu nezamestnanosti, neistote zapríčinenej zdravotnými problémami a obmedzeniami v každej oblasti života.

Read More

Drahí spolubratia, sestry, laickí partneri v misii a spolupracovníci,  posielam vám požehnanie v deň slávnosti sv. Alfonza Márie de Liguori! Počas dnešnej Eucharistie v prvom čítaní počúvame slová, ktoré odrážajú prorockú výzvu adresovanú nám sv. Alfonzom, výzvu pripomínajúcu nám povolanie, ktoré sme dostali od nášho Vykupiteľa. Dovoľte mi trochu parafrázovať Izaiášove slová:  „Duch Pána, Boha, je nad nami, pretože nás Pán pomazal: poslal nás hlásať radostnú zvesť chudobným, uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zajatým slobodu, väzneným prepustenie, ohlásiť rok milosti Pána… aby sme potešili všetkých zarmútených.“ (porov. Iz 61, 1-2) To je výzva! Skutočne veríme, že tento rok, 2020, je „rokom milosti Pána“? Čo je „radostnou zvesťou“,

Read More