Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

„Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania.“ (Ef 4, 4) „Zodpovedajú naše služby, naše diela, naša prítomnosť tomu, čo Duch žiadal od našich zakladateľov? Sú primerané cieľom, ktoré sledujeme v dnešnej spoločnosti a Cirkvi? Máme rovnakú vášnivú lásku k ľuďom, sme k nim tak blízko, aby sme s nimi mohli prežívať ich radosti a bolesti, aby sme skutočne chápali ich potreby a vedeli im pomôcť ich naplniť?“ (Apoštolský list Sv. Otca Františka všetkým zasväteným osobám pri príležitosti Roku zasväteného života, 2014) Tieto slová pápeža Františka sú nám adresované aj dnes. Cirkev si kladie tieto otázky stále, keď cíti, že nereaguje adekvátne na potreby mužov a žien žijúcich v danej chvíli, a to z dôvodu, že

Read More

„Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania.“ (Ef 4, 4) Úvod Medzi najznámejšie citáty sv. Klementa Maria Hofbauera patrí aj „Evanjelium musí byť ohlasované stále nanovo“.  V celej redemptoristickej rodine sa na tieto slová kladie vždy veľký dôraz. Emanuel Veith, jeden z Klementových nasledovníkov a dôležitý kazateľ, uvádza, že Klement sa k tejto vete stále vracal a vyslovoval ju „slávnostne a empaticky“ (Monumenta Hofbaueriana XII, 245-246). Zrejme to teda Klementovi obzvlášť ležalo na srdci. Pre nás redemptoristov je to naozaj významná veta. Poukazuje na základ nášho poverenia ohlasovať Evanjelium chudobným (Konštitúcia 1), a zároveň nás vyzýva k tomu, aby sme to robili dôsledne, všímajúc si pochybnosti a nádeje ľudí našich čias. Aby sa Evanjelium

Read More

Poznáme ten príbeh Šavla zo Skutkov apoštolských, ktorému po stretnutí s osláveným Kristom Boh posiela učeníka Ananiáša, aby ho pokrstil a uviedol do služby apoštola. Tak sa to deje v cirkvi, že si neporadíme sami, ale Pán Boh nám posiela ľudí, ktorí nás usmerňujú na ceste viery. Ja si v týchto dňoch s vďačnosťou pripomínam svoju diakonskú i kňazskú vysviacku spred 40 rokov a znovu žasnem nad tým, ako Pán Boh všetko zariadil. Počas tajných štúdií teológie u otca Ivana Mastiliaka, som bol párkrát aj na duchovných cvičeniach pre klerikov v Tuchove v Poľsku. Tu si ma vyhľadal otec profesor Marián Brudzisz (otec Marián na fotografii v Podolínci z roku 2014) a upozornil ma, aby som bol opatrný v rečiach, lebo aj tam v kláštore sú

Read More

Naši spolubratia z Michalovskej a Varšavskej provincie pripravili video o blahoslavenom redemptoristovi Metodovi Dominikovi Trčkovi (1886-1959), ktorý založil gréckokatolícku vetvu redemptoristov na Slovensku a po zrušení kláštorov v roku 1950 bol odsúdený a zomrel vo väzení v Leopoldove. Video je v taliančine so slovenskými titulkami. https://www.youtube.com/watch?v=Rlr5C8fAZsA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR21jThycU9CbbYoBmxUnjaocAaRcizx5a68iso9nytBy2q8UvOC3X7wuKI

Read More

Z Brazílie prišla smutná správa o smrti nášho spolubrata, otca biskupa Czesława Stanulu CSsR. Zomrel 14. mája 2020 vo veku 80 rokov po vážnej chorobe. Na misiách prežil 54 rokov, najprv v Argentíne a potom v Brazílii, kde svoj život zasvätil ohlasovaniu hojného vykúpenia miestnym obyvateľom. Odpočinutie večné daj mu, Pane

Read More

5. mája 2020 pápež František poveril Kongregáciu pre kauzy svätých vyhlásením dekrétov o hrdinskosti čností Božieho sluhu, kňaza redemptoristu, Francisca Barrecheguren Montagut (1881-1957) a jeho dcéry, Božej služobníčky, Marie de la Concepción Barrecheguren y García (1905-1927). Ctihodný Francisco sa narodil v Léride v roku 1881 do bohatej rodiny. Keď mal iba 11 mesiacov, jeho otec zomrel. Po smrti svojich sestier a nakoniec aj matky v roku 1885 zostal sám, a pretože nemal v Katalánsku žiadnych príbuzných, odišiel žiť do Granady k jeho strýkom a tetám, ktorí sa s láskavou starostlivosťou ujali jeho výchovy. V roku 1897 ukončil jezuitskú strednú školu v Malage a nastúpil do textilnej fabriky svojho strýka, kde pracoval na pozícii riaditeľa. V roku 1904 sa oženil a o rok

Read More

Svätý Otec František vymenoval pred pár dňami redemptoristu Guya Desrochersa CSsR,  dovtedajšieho pomocného biskupa v diecéze Alexandria – Cornwall, za biskupa diecézy Pembroke v Kanade. Msgr. Guy Desrochers sa narodil 23. mája 1956 v meste Hull (štát Québec). Dočasné sľuby v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa zložil v roku 1984, doživotné v roku 1987. O dva roky neskôr bol vysvätený za kňaza. V Kongregácii pôsobil v rôznych službách – bol zodpovedný za misijný tím, neskôr sa stal predstaveným viacerých kláštorov. Od roku 2011 pôsobil v medzinárodnej komunite pri Sanktuáriu sv. Anny, odkiaľ chodieval na misie a duchovné obnovy na rôzne miesta v Kanade a USA. V decembri 2018 prijal biskupskú vysviacku. V Kanade v súčasnosti pôsobí už päť biskupov – redemptoristov. Jedným z nich je aj Slovák, otec biskup Marián Andrej Pacák CSsR,

Read More

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. V tomto roku nemáme možnosť priameho stretnutia na misiách, a tak aspoň týmto spôsobom vás chceme pozdraviť. Mamka s dieťaťom alebo aj s viacerými deťmi, všetci majú rúška a iba očká im svietia. Stretávame ich na uliciach, na detských ihriskách, vidíme ich v televízii a tiež  na domácich videách. Ako nás to - a nielen nás starších - povzbudí, že máme nádej a máme budúcnosť. Budúcnosť je tam, kde sú deti a pri nich mamky. Ďakujeme vám. Ako len aj v tejto dobe, drahé mamy, potrebujete povzbudenie, ale slovo, ktoré v živote potrebujeme, si nevieme dať sami. Tak tu uvádzam krásne slová o poslaní matiek

Read More

Dňa 26. apríla 2020 sme si pripomenuli 70. výročie vyhlásenia sv. Alfonza Márie de Liguori (1696 – 1787) za patróna spovedníkov a moralistov. Titul zakladateľovi redemptoristov udelil pápež Pius XII. v roku 1950 apoštolským listom „Consueverunt omni tempore.“ Zdôraznil v ňom, že tento taliansky biskup a učiteľ Cirkvi, ako aj autor viac než stovky diel v oblasti morálnej, dogmatickej a duchovnej teológie, „formoval veľa spovedníkov a sám chcel veľmi často sedieť v spovednici, aby pomohol ľuďom vyspovedať sa“. Svätý Otec odôvodňujúc toto rozhodnutie tiež napísal, že „zanechal pre formáciu a duchovných sprievodcov vynikajúce morálne a pastoračné učenie, ktoré je po celom svete nesmierne cenené až dodnes, a často aj s dôrazom odporúčané pápežmi

Read More