Domov2020február

Pôstne Slovo medzi nami prináša témy spojené s príbehom svätého Petra, s ktorým počúvame Ježišovo vyučovanie v loďke, osvojujeme si spolu s ním milosť poslušnosti a nakoniec ako on z loďky vystúpime a stávame sa Pánovými misionármi. Čitatelia v ňom nájdu aj príbeh Edity Steinovej – svätej Terézie Benedikty z Kríža, pokračovanie rubriky k Roku Božieho slova a ukážku z novej knihy populárneho amerického biskupa Roberta Barrona Živé paradoxy, ktorá nedávno vyšla vo vydavateľstve Slovo medzi nami. V úvodníku pôstneho čísla vydavateľ americkej verzie časopisu Jeff Smith spomína osobu, s ktorou sa v evanjeliách stretávame veľmi často: svätého Petra. Jeho príbeh je autentický; mal rovnako ako my silné aj slabé stránky – preto je každý z nás svojím spôsobom „Peter“. Toto číslo Slova medzi nami pozýva vydať sa na

Čítať ďalej

Hybnou silou pre akúkoľvek misijnú činnosť Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov  je silné vedomie o bezhraničnej Božej dobrote, prejavenej v hojnom vykúpení, ktoré Boh ponúka ľuďom vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. S týmto posolstvom prichádzame ako poslovia predovšetkým k ľuďom a spoločenstvám, ktoré sú v Cirkvi a v spoločnosti opustenejšie a chudobnejšie. Keďže našou povinnosťou je vyhľadávať nové apoštolské aktivity, snažíme sa neustrnúť v podmienkach a štruktúrach, v ktorých by ich činnosť už nebola misionárska. Neustále hľadáme nové cesty, ktorými by sa evanjelium hlásalo všetkému stvoreniu. Pastoračnými prioritami provincie Bratislava – Praha sú ľudové misie a exercície, farská pastorácia, pastorácia povolaní, spolupráca s laikmi,

Čítať ďalej

Hosťom relácie Televízie LUX Medzi nebom a zemou bol 23. februára 2020 redemptorista, páter Ján Andrejov CSsR, ktorý hovoril o priebehu ľudových misií "zo zákulisia". Moderoval Marián Gavenda. Záznam si môžete pozrieť tu: https://www.tvlux.sk/archiv/play/22270 Watch video!var w=window,d=document,e;w._fpes||(w._fpes=[],w.addEventListener("load",function(){var s=d.createElement("script");s.src="//embed.flowplayer.org/6.0.3/embed.min.js",d.body.appendChild(s)})),e=[].slice.call(d.getElementsByTagName("script"),-1)[0].parentNode,w._fpes.push({e:e,l:"",c:{"ratio":0.4167,"rtmp":0,"live":false,"origin":"https://www.tvlux.sk/archiv/play/22270","swf":"//www.tvlux.sk/libs/flow/flowplayer.swf","swfHls":"//releases.flowplayer.org/6.0.3/flowplayerhls.swf","adaptiveRatio":false,"clip":{"subtitles":[],"sources":[{"src":"http://archiv.tvlux.sk/MEZ/MEZ_0194_200223_hd.mp4","suffix":"mp4","type":"video/mp4"}]}}});

Čítať ďalej

Farnosť v Dolnom Moštenci, spolu s filiálkou Horný Moštenec, je administratívne súčasťou mesta Považská Bystrica. Kostol sv. Gorazda bol postavený až v roku 2001. Farským kostolom sa stal v roku 2011 a prvým správcom farnosti sa stal dodnes tu pastoračne aktívny vdp. Peter Buchtinec. Vo farnosti nie je škola, ani obecný úrad, zdravotné stredisko či pošta. Ľudia za týmto všetkým dochádzajú do Považskej Bystrice. Vo farnosti býva približne 1500 veriacich. Ľudové misie sa začali v sobotu 15. februára. Vedie ich P. Ivan Flimel a P. Róbert Režný. Veriaci využívajú možnosť pristúpiť počas misií k sviatosti zmierenia vo veľmi

Čítať ďalej

Vo vydavateľstve Slovo medzi nami vychádza ďalšia kniha populárneho amerického biskupa Roberta Barrona. Živé paradoxy s podnadpisom Protiklady, ktoré sa nevylučujú je zbierka esejí spájajúcich zdanlivo nezlučiteľné témy a motívy, ktoré však vďaka Vteleniu odrážajú nové svetlo v každom smere.  Katolicizmus je aj-aj, a nie buď-alebo. Robert Barron v knihe ponúka  spojenie protikladov – milosti a prírody, viery a rozumu, Písma a tradície, tela a duše – tak, aby sa uchovala plná energia každého protichodného prvku. Kniha je rozdelená do piatich častí: Hriech a milosrdenstvo, Rozum a viera, Hmota a duch, Sloboda a disciplína, Utrpenie a radosť. V kresťanstve, a zvlášť v Katolíckej cirkvi, sa na prvý pohľad možno protikladné témy nevylučujú, ale navzájom dopĺňajú. A biskup Barron má veľký talent spájať nespojiteľné. Knihu Roberta Barrona

Čítať ďalej

Ponúkame vám úryvky z vyhlásenia kardinála Josepha W. Tobina CSsR, arcibiskupa americkej arcidiecézy Newark, k posynodálnej exhortácii pápeža Františka Milovaná Amazónia: "Počas rokov služby pre moje rehoľné spoločenstvo, Kongregáciu Najsvätejšieho Vykupiteľa (Redemptoristov), som mal výsadu navštíviť misionárov vo viac ako 70 rôznych krajinách po celom svete. V priebehu tohto času som sa naučil, že každý misionár je povolaný 1) milovať ľudí, ku ktorým je poslaný, 2) vážiť si ich tradície, zvyky a životné skúsenosti, 3) pomáhať im budovať miestne komunity a odmietať všetky snahy o zneužívanie ich prírodných zdrojov a 4) byť Ježišovou tvárou vtelenou medzi nimi. Tam, kde sa misionárom

Čítať ďalej

To, co dnes Pán Ježíš hovoří, je požadavek vyšší spravedlnosti v životě učedníka. Je potřeba vnímat Ježíšovy výroky, které se dotýkají konkrétních přikázání, jako jejich vysvětlení či zdokonalení, ne jako jejich přehlížení u samotného Krista. On jasně hovoří: “bylo řečeno - nezabiješ, nezcizoložíš, nepřísahej” - a dodává: “a já vám říkám” nebo “ale já vám říkám” - následně pak konkretizuje požadavky Desatera, které bylo lidem dáno k tomu, aby jejich život byl dobrý a šťastný, ne k tomu, aby jejich život svazovalo. Tím Kristus Pán vyžaduje tu vyšší spravedlnost. Jinak řečeno, Ježíš hovoří - neber přikázání jen jako příkaz nebo

Čítať ďalej

Od 15. do 23. februára  sa pod vedením pátrov redemptoristov konajú ľudové misie na dvoch miestach Slovenska súčasne. Tím P. Michala Zamkovského zavítal do farnosti Ferčekovce a tím P. Ivana Flimela vedie ľudové misie vo farnosti Dolný Moštenec. Program na oboch miestach sa začal v sobotu 15. februára privítaním misionárov a úvodnými večernými svätými omšami. Súčasťou programu budú sväté omše s misijnými príhovormi, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, detská svätá omša, katechéza pre mužov a katechéza pre ženy, Eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna k Matke ustavičnej pomoci, modlitba chvál a povzbudenie pre mladých, udelenie sviatosti pomazania chorých a obnova manželských sľubov.

Čítať ďalej

Februárové Slovo medzi nami prináša duchovnú obnovu s pápežským kazateľom pátrom Ranierom Cantalamessom, OFMCap. o svätej Matke Terézii z Kalkaty, ale aj rozprávanie redemptoristu a laického misionára o misiách v Keni či predstavenie novej rubriky spojenej s Rokom Božieho slova. Vydavateľ americkej verzie časopisu Jeff Smith uvádza malú duchovnú obnovu s pápežským kazateľom pátrom Ranierom Cantalamessom, OFMCap. o svätej Matke Terézii z Kalkaty a čitateľov upozorňuje, aby si jeho alebo Matku Teré­ziu nepoložili na akýsi piedestál, ale vnímali ich skôr ako svojich spolupútnikov na ceste k Ježi­šovi. Editor slovenského vydania Lukáš Vaník píše, že by sme mali myslieť na to, čo chce od nás Boh teraz, čo kvôli nemu môžeme

Čítať ďalej

Pred pár rokmi som navštevoval prednášky jedného pravoslávneho mnícha. Ešte počas minulého režimu emigroval z Československa do Spojených štátov a tam vstúpil do kláštora. Neskôr, už po Nežnej revolúcii, sa podľa rozhodnutia svojho predstaveného vrátil do Česka, aby na univerzite prednášal o pravoslávnej spiritualite. Tento mních raz na prednáške povedal čosi o tom, že zjednotenie s Bohom, hoci aj v skrytosti, pomáha svetu viac ako tie najväčšie charitatívne diela. Bol som vtedy pobúrený a nesúhlasil som, ale táto provokatívna myšlienka ma prinútila premýšľať o nej. A ešte jedno podnetné tvrdenie, tentokrát pátra jezuitu, ktorý prednáša na našej teologickej fakulte v Bratislave a pred noviciátom ma učil filozofiu. Keď nám

Čítať ďalej