Domov2020

Svätý Otec prijal rezignáciu dovtedajšieho arcibiskupa Petra Stasiuka CSsR a vymenoval za biskupa pátra Mykolu Bychoka CSsR, v súčasnosti pôsobiaceho vo farnosti sv. Jána Krstiteľa v Newarku (USA). Páter Mykola Bychok sa narodil 13. februára 1980 v Ternopile na Ukrajine. Do Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa vstúpil v júli 1997. Formáciu absolvoval na Ukrajine a v Poľsku, kde získal licenciát z pastorálnej teológie. Rehoľné sľuby zložil 17. augusta 2003 a 3. mája 2005 bol vo Ľvove vysvätený za kňaza. Pôsobil ako misionár v Rusku, predstavený domov a člen provinciálnej rady na Ukrajine, a od roku 2015 ako vikár vo farnosti sv. Jána Krstiteľa v Newarku (USA).

Čítať ďalej

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa má dvoch nových oblátov. Manželom Magdaléne a Stanislavovi Dzurjaninovcom, dlhoročným spolupracovníkom redemptoristov, udelil dekrét obláta generálny predstavený rehole P. Michael Brehl. Na žiadosť vedenia Provincie Bratislava – Praha udelil generálny predstavený Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa P. Michael Brehl CSsR Magdaléne a Stanislavovi Dzurjaninovcom titul obláta 2. decembra 2019. Certifikát o prijatí za obláta im pri svätej omši v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Bratislave v nedeľu 12. januára 2020 odovzdal provinciál redemptoristov P. Václav Hypius CSsR. Obláti Kongregácie majú účasť na duchu a misionárskej činnosti redemptoristov. Stanislav Dzurjanin, ktorý sa venuje podnikaniu v oblasti informačných technológií, pochádza z gréckokatolíckej rodiny. Tá pomáhala najmä gréckokatolíckym redemptoristom počas komunistického režimu.

Čítať ďalej

Komunita redemptoristov v Kostolnej - Záriečí pozýva mužov i ženy na duchovnú obnovu pod názvom Sudca Gedeon - ako prekonať strach a prijať svoje poslanie. Duchovná obnova sa uskutoční od 13. do 15. marca 2020. Program sa začína v piatok o 17:00 a končí obedom v nedeľu. Exercitátorom bude P. Miloš Miloslav Pizovka CSsR. Prihlásiť sa môžete emailom na cssrkostolna@gmail.com alebo na telefónnych číslach 0911 226 117 a 0908 030 897 každý deň v čase 10:00 - 11:00 a 19:30 - 20:30.

Čítať ďalej

V novom roku 2020 začínajú pátri redemptoristi svoju misijnú činnosť na východe Slovenska vo farnosti Radatice. V sobotu 11. januára sa tu takmer po 80 rokoch začali pod vedením P. Michala Zamkovského ľudové misie. Súčasťou akcie boli už tradične sväté omše s misijnými kázňami, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, detská svätá omša, katechéza pre mužov a katechéza pre ženy, Eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna k Matke ustavičnej pomoci, stretnutie s mladými, udelenie sviatosti pomazania chorých a obnova manželských sľubov. Misie trvali do nedele 19. januára. Ľudovým misiám predchádzala duchovná príprava veriacich, ktorá vyvrcholila v piatok 10. januára celodennou adoráciou vo farskom kostole. Misie sú pozvaním, časom,

Čítať ďalej

Pozývame na duchovnú obnovu mladých mužov a ženy od 18 do 35 rokov, ktorá sa  uskutoční v dňoch 31. 1. až 2. 2. 2020 v Kostolnej - Záriečí pri Trenčíne. Témou obnovy je "Čo mám robiť, Pane?". O svojej životnej ceste budú hovoriť manželia, rehoľníci, lekári a ďalší. Bude tiež čas na osobnú modlitbu, spoveď, adoráciu a chvály. Prihlásiť sa môžete na adrese frantisek.skonc@gmail.com do 26. 1. 2020. Duchovná obnova sa začína v piatok 31. januára o 17:30 hod. a končí v nedeľu 2. februára obedom. 

Čítať ďalej

"Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle." Lk 2, 14 Drahí spolubratia,  drahí laickí misionári Najsvätejšieho Vykupiteľa, drahí partneri v misii, v týchto dňoch sme videli fotku jasličiek z redemptoristickej misie v Albánsku, ktorú zahŕňam aj ja do tohto vianočného listu: ukazujú Ježiša Krista, nášho Vykupiteľa, ktorý sa rodí v troskách nášho narušeného sveta. Je to realistický obraz, a zároveň svedectvo nádeje, ktorú žijeme: na mnohých miestach nášho sveta a v rôznych situáciách ľudia bojujú za život v mieri a spravodlivosti. Náš Vykupiteľ sa narodil do tohto sveta - na strane ľudí, ktorí majú obzvlášť ťažký čas a sú odsúvaní

Čítať ďalej

V této době naše příbytky navštěvují tříkráloví koledníci a vyprošují nám požehnání od Hospodina. Napíšou nám na vchodové dveře K + M + B + 2020. My je na „oplátku” obdaříme finančním darem pro potřebné. Možná nás může napadnout: Proč se to vlastně děje? Je to jenom zvyk? Je to jenom další sbírka? Proč nápis K + M + B a letopočet? Nechci se stavět do pozice historika ani etnologa. Rád bych jenom trochu „nahlédl pod pokličku“, co to vlastně znamená, když se řekne, že se jde něco nebo někdo „žehnat”. Žehnání, žehnat, požehnat je odvozeno od latinského slova „signare“, česky „označit“. Pro slovo žehnat se používá také

Čítať ďalej

Superior Generalis 1. január 2020 Prot. No. 0000 001/2020Slávnosť Panny Márie Bohorodičky Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári a spolupracovníci, počas uplynulých niekoľkých mesiacov prebiehali v Kongregácii v jednotlivých konferenciách stretnutia v polovici šesťročia (tzv. Midsexennium meeting). Jednou z hlavných úloh týchto stretnutí bolo predstaviť, prediskutovať a odhlasovať Apoštolský a reštrukturalizačný plán konferencie a predostrieť ich generálnemu vedeniu na schválenie. Apoštolský plán a rekonfiguračný plán sú výsledkom dlhého dialógu, reflexií a diskusií komisií (CARP) jednotlivých konferencií. Tieto komisie boli vytvorené príslušnými koordinátormi v roku 2017 po konzultácii s členmi zhromaždenia konferencií. Proces diskusie pokračoval počas mimoriadnych generálnych vizitácií v roku 2018, ktoré oslovili každého redemptoristu a mnoho laických spolupracovníkov, sestier a odborníkov. Prvý náčrt plánu bol predstavený na zhromaždeniach konferencií v roku 2018 a následne na zhromaždeniach a kapitulách všetkých jednotiek. Výsledok bol predstavený na stretnutiach v strede

Čítať ďalej

Náš spolubratr Jan Neumann se narodil v Prachaticích nedaleko Českých Budějovic 28. března 1811. Navštěvoval školu v Budějovicích, kde v roku 1831 vstoupil aj do semináře. Měl pět sourozenců: čtyři sestry a bratra Václava, který se také stal redemptoristou – bratrem. Jan byl tiché a nesmělé povahy a moc rád si četl. Dokonce ještě jako dítěti mu tatínek doma udělal zvláštní poličku na knížky. Jan už od konce lidové školy uvažoval o svém povolání a vnímal v sobě Boží volání ke kněžství. Když už studoval na kněze, dověděl se o nedostatku kněží v Novém světě v Americe. Na kněze měl být vysvěcený už v roku 1835. Možná se budete divit, jak v roku 1833 biskup rozhodl:

Čítať ďalej

Slovo medzi nami na prvý mesiac roka 2020 prináša texty o Božej túžbe po zjednotení kresťanov – o túžbe po tom, aby boli členmi jednej rodiny. Čitatelia v ňom nájdu aj predstavenie Kongregácie sestier svätého Cyrila a Metoda, ktorá sa modlí za jednotu kresťanov a prehľad ľudových misií redemptoristov v roku 2020. Vydavateľ americkej verzie časopisu Jeff Smith v úvodníku hovorí, že číslo je venované povolaniu k jednote, pretože je potrebné uvažovať nad všetkými smutnými rozdeleniami medzi kresťanmi – katolíkmi, protestantmi a pravo­slávnymi – a modliť sa tak, ako sa modlil Je­žiš pri Poslednej večeri: „

Čítať ďalej