Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2019 (Page 7)

Prie Saulėtekio gatvės ir Nemenčinės plento sankryžos esantis šiuolaikiniame studentų miestelyje – įsikūrusiame buvusio Pospieškos palivarko vietoje – šiandien nėra jokių ženklų, liudijančių kadaise čia vykdytą plačią tėvų redemptoristų veiklą. Jų buvimas Vilniuje, nors trumpas, jei lygintume su kelių šimtų metų pranciškonų, dominikonų ar jėzuitų veikla, pasižymėjo gražiu darbu tarp sostinės priemiesčių ir aplinkinių kaimų gyventojų. Buvo pažymėtas ir kančios: karo metais vienuolių neaplenkė suėmimai ir Lukiškų kalėjimas, po karo nukentėjo nuo sovietų. Tačiau jų ganytojiškas darbas nebuvo pamirštas - seniausi amžiumi vilniečiai prisimena redemptoristus dar iš Pospieškos, o Naujosios

Read More

Svätou omšou včera na obed sa ukončili duchovné cvičenia našich novicov, ktorí zajtra zložia dočasné sľuby. Prosíme o vaše modlitby za br. Pavla Hudouska, P. Jana Kuníka a br. Lukáša Michaloviča.   Pane Ježišu Kriste, ty si formoval svätého Alfonza v duchu apoštolskej lásky a urobil si z neho vo svojej Cirkvi pastiera chudobných a tých, ktorí potrebujú duchovnú pomoc. Prosíme ťa, daj, nech má na jeho príhovor naša krajina hojnosť povolaní ku kňazskému, zasvätenému a misionárskemu životu. Obdar Kongregáciu redemptoristov, založenú sv. Alfonzom, novými zástupmi mladých ľudí, ktorí budú dnes i v budúcnosti prinášať zvesť o hojnom vykúpení chudobným a opusteným. Lebo

Read More

Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie - 15. augusta 2019 - zložia pri svätej omši o 17:00 v bazilike na Svatej Hore do rúk provinciála Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa P. Václava Hypiusa dočasné sľuby novici br. Pavel Hudousek, P. Jan Kuník a br. Lukáš Michalovič. Priamy prenos zo sv. omše môžete sledovať tu.

Read More

2012 m. rugpjūčio 1 d. Brangūs broliai ir seserys! Šiandien liturgijoje minimas šv. Alfonsas Marija Liguoris, vyskupas ir Bažnyčios mokytojas, Švenčiausiojo Išganytojo – redemptoristų – kongregacijos steigėjas, moralės teologų ir nuodėmklausių globėjas. Dėl savo paprasto bei nuoširdaus stiliaus ir mokymo apie Atgailos sakramentą šventasis Alfonsas yra vienas populiariausių XVIII a. šventųjų: griežto rigorizmo, sąlygoto jansenizmo įtakos, laikotarpiu jis rekomendavo nuodėmklausiams teikti šį sakramentą atskleidžiant Dievo Tėvo, kuris, būdamas be galo gailestingas, visada nenuilstamai priima atgal į namus atgailaujantį sūnų, džiaugsmo kupiną apkabinimą. Ši diena teikia progą stabtelėti prie šventojo Alfonso labai vertingo ir dvasinio įkvėpimo pilno mokymo apie maldą. Savo traktatą Del gran mezzo

Read More

SVEDKOVIA VYKUPITEĽA V ZRANENOM SVETE: Solidarita a misia Drahí spolubratia, sestry, redemptoristickí spolupracovníci a priatelia, každý rok slávime sviatok sv. Alfonza Máriu de Liguori v duchu vďačnosti a radosti za dar, ktorým je pre celú Cirkev, pre Kongregáciu a redemptoristickú rodinu a osobne pre každého z nás. V tomto roku prebiehajú stretnutia v polovici šesťročia a prijímame dôležité rozhodnutia o apoštolskom  pláne a pláne reštrukturalizácie v každej konferencii. Popri tom sme zvlášť vďační za príklad otvorenosti pre  obrátenie a pre Božiu vôľu, ktorý nám Alfonz zanechal svojím životom a vo svojich dielach. Pre sv. Alfonza „obrátenie“ neznamená len odvrátenie sa od hriechu, ale oveľa viac priľnutie k Božej vôli a k praktizovaniu Ježišovej lásky. Takéto obrátenie je

Read More

Rozhovor, který s P. Františkem Boldym vedli Marie Štefaniková, Iva a Petr Duškovi a P. David Horáček, vyšel v časopise Svatá Hora 1/2019. Je snadné vyhledat zajímavého člověka, který má druhým lidem co říci. Mnohdy ale není jednoduché takovouto osobnost vyzvat, popřípadě přemluvit ji k záznamu a otištění rozhovoru. P. František Boldy, viceprovinciál řádu redemptoristů, nás neodmítl a laskavě nám povyprávěl o svém životě. František je člověk, ze kterého vyzařuje víra, vyrovnanost a klid. S radostí vám přinášíme rozhovor s ním. Odkud pocházíte, kde jste prožil dětství? Narodil jsem se v Prešově, vyrůstal jsem ve vesnici Dubovica nedaleko městečka Lipany asi třicet kilometrů od Prešova, nyní okres Sabinov. Pocházím

Read More

Co je společenství jsem zažil v noviciátu poté, co jsem bratřím v lubaszovském noviciátu oznámil zprávu, která mě skoro zničila: zemřela mi mamka. A bratři novicové i představení  dělali od té chvíle vše, co mohli, aby mě podpořili. Vzali za mě všechny slużby, modlili se za mamku, za mně i za mou rodinu. Byli skutečně se mnou, stejně jako moji představení, mnozí otcové v Kongregaci, též naše sestry redemptoristky. Otec socius, otcové z Podolínce a ze Svaté Hory mi dokonce (organizačně i přímo) zařídili můj přesun z polské Lubaszowé přes Poprad a Prahu do Písku. Dva z bratří díky dovolení

Read More

Otevřme své srdce, své nitro a dovolme Ježíši, ať nás zachrání. Přijmime jeho oběť, kterou i nyní slavíme, protožé v této oběti můžeme být neustále uzdravováni, osvobozeni z jakéhokoliv hříchu, z jakéhokoliv otroctví. Ježíš se nabízí v hojnosti. "Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby

Read More

Jún sme v noviciáte prežívali s dvoma svätými redemptoristami, so svätým Klementom Mária Hofbauerom a svätým Gerardom Majellom. Za prvým z nich sme cestovali do Varšavy, kde pred viac ako 200 rokmi založil spoločenstvo redemptoristov. Hoci tam z politických dôvodov mohli pôsobiť len pomerne krátko (1787 - 1808), zanechali v histórii mesta, a najmä v srdciach jeho obyvateľov, hlbokú brázdu. Svätý Gerard, naopak, „prišiel“ k nám do Lubaszowej, pretože sme sa v našom exercičnom dome mohli zúčastniť na duchovnej obnove, ktorej témou bol život tohto talianskeho svätca zo začiatkov našej Kongregácie. Varšava je na prvý dojem bohatým a rastúcim veľkomestom, ktoré sa

Read More

Koho hľadáš? V tomto prípade to nie je len zaužívaná fráza alebo reklamný slogan. Láska pre ňu nemá hraníc. Aj keď bola ešte tma, Mária Magdaléna ide k hrobu a zbadá, že kameň je od hrobu odvalený. Tajomstvo Veľkej noci s prázdnym hrobom otvára dvere a ukazuje sa veľkým dňom Zmŕtvychvstalého! Začína „sprievod“. Mária uteká k Petrovi a k ​​Jánovi. Oznamuje: ‚Vzali Pána z hrobu, a nevieme, kde ho položili.‘ Peter a Ján bežia spoločne k hrobu. Peter a potom aj Ján vstupujú do hrobu vytesaného v skale. Vidia a veria. Učeníkovi, ktorý miloval Ježiša, stačí vidieť prázdny hrob, aby uveril. Márii Magdaléne,

Read More