Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2019 (Page 5)

Októbrové číslo časopisu Slovo medzi nami prináša viacero textov o modlitbe, ktorá prehlbuje spojenie s Bohom. Jeff Smith, vydavateľ americkej verzie časopisu, v úvodníku hovorí o tom, že za 40 rokov každodenného hľadania Pána v modlitbe nikdy nepočul Boží hlas fyzicky, no častokrát sa mu Pán prihováral v tichu jeho srdca a mysle. Hovorí tiež, že práve takto sa najčastejšie Boh prihovára aj nám ostatným. Pánov hlas môžeme tiež počuť pri čítaní Písma. Editor slovenského vydania Lukáš Vaník pripomína známy výrok svätého Alfonza: „Kto sa modlí, určite sa spasí. Kto sa nemodlí, určite sa zatratí.“ Dodáva tiež, že modlitba je rozhovor, dialóg, preto by sme sa mali sústrediť

Read More

V rozhovore pre The New Life generálny predstavený redemptoristov analyzuje svoju Kongregáciu, cirkev a Františkov pontifikát. V súčasnosti je vo viac ako 80 krajinách sveta prítomných takmer 5 000 členov tvoriacich Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa. „Na každom kontinente je situácia iná,“ vysvetľuje generálny predstavený Michael Brehl pre New Life. Kým v Ázii zvyšovaním počtu povolaní počet členov aktuálne narastá, v Európe a Severnej Amerike dochádza k ich úbytku. „Máme veľa starších spolubratov a málo mladých,“ hovorí. A v Latinskej Amerike ostáva číslo rovnaké. „Napríklad taká Brazília je krajinou s najvyšším počtom redemptoristov na svete,“ dodáva Brehl. „Čo však majú všetky kontinenty spoločné, je záväzok Kongregácie spolupracovať s laikmi, ženami aj mužmi, pripravenými a formovanými pre

Read More

Až do 10. októbra potrvá tzv. Mid-Sexennial meeting (stretnutie v polovici obdobia medzi generálnymi kapitulami) redemptoristov v Cortone v Taliansku. Na stretnutí, ktoré sa začalo 1. októbra, je prítomných 44 pátrov a bratov, ale historicky prvýkrát aj traja zástupcovia laikov, ktorí spolupracujú s redemptoristami na misiách po celej Európe. Účastníci zasadnutia zastupujúci všetky existujúce európske provincie rokujú o Apoštolskom pláne a pláne reštrukturalizácie Konferencie Európa. Proces, ktorý prebieha už niekoľko rokov, prináša historické zmeny v geografii redemptoristov na našom kontinente. Nedostatok mladých redemptoristov a povolaní spôsobuje prestarnutie mnohých kláštorov a celých provincií, čo nevyhnutne vedie k ich spájaniu. Reštrukturalizácia by

Read More

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa dostala Svatú Horu do správy v roku 1861. Redemptoristi na Svatej Hore s výnimkou rokov 1950 – 1990, kedy komunistický režim násilne zasiahol do života rehoľných spoločenstiev, pôsobia dodnes. V roku 1903 dali kostol opraviť a jeho najstaršiu časť, do tej doby bez výzdob, dali pokryť novou figurálnou i ornamentálnou štukovou dekoráciou. Po rozsiahlej oprave a renovácii požiadali pápeža Pia X. o udelenie titulu „bazilika“ pre pútnický kostol. Týmto titulom pápež výnimočne povyšuje či vyznamenáva najslávnejšie chrámy. Pius X. uznal žiadosť redemptoristov za oprávnenú a vydal osobitné breve „sacris aedibus“, ktorým v roku 1905 povýšil Svatú Horu

Read More

Po reštrukturalizácii jednotiek Bratislava a Praha (2017) a otvorení novej misijnej komunity v Kaunase (2018) sa komunity našej provincie nachádzajú v troch krajinách: Slovensko (6), Česká republika (3), Litva (1). Hoci každá z týchto krajín ma svoj vlastný jazyk a špecifiká, vo všetkých pôsobíme aj misijne. Často počuť, že koncept ľudových misií je už prežitok a nefunguje v sekularizovaných krajinách Európy. Ak sú však misie ohlasovaním evanjelia, tak musia fungovať všade. To platí aj o Českej republike, ktorá je jednou z najviac sekularizovaných krajín v Európe. V rámci špeciálneho misijného mesiaca október, vyhláseného pápežom Františkom pre celú Cirkev, budeme robiť viacero

Read More

V roku 2017 niekoľko redemptoristov z Portugalska prišlo s prostým nápadom vytvoriť skupinu s názvom "CSSR ALL AROUND". Cieľom tejto iniciatívy bolo zverejniť fotoalbum, na ktorom by sa mohli podieľať redemptoristi z celého sveta. Pozvali redemptoristov zdieľať fotografie ich redemptoristického kríža na nimi zvolenom pozadí počas ich ciest do zahraničia. Ubehli dva roky a sme veľmi spokojní, pretože máme zbierku fotiek z 50 krajín! Z týchto príspevkov vytvárame akýsi katalóg krásnych a zmysluplných záberov a každý ich môže použiť ako materiály v pastorácii. Vďaka za všetky fotografie, ktoré ste zverejnili, ako aj za tie, ktoré ste nám zaslali mailom. Pozrite si krajiny,

Read More

V sobotu 21. septembra sa vo farnosti Dobrá Niva začali ľudové misie. Viedol ich tím P. Ivana Flimela a trvali do 29. septembra. Obec Dobrá Niva sa nachádza asi 10 km od Krupiny a má 1880 obyvateľov. Do farnosti patria ešte obce Babiná a Podzámčok. Posledné misie sa v Dobrej Nive konali pred 94 rokmi, kým v Babinej, ktorá bola kedysi samostatnou farnosťou, boli posledné misie v roku 1943. Otvorenia misií v sobotu a svätých omší v nedeľu sa zúčastnilo viac ľudí ako zvyčajne býva zvykom. V pondelok boli misionári v miestnej základnej škole, kde mali spoločne s misionárom milosrdenstva P. Jozefom

Read More

Od 21. do 29. septembra sa pod vedením pátrov redemptoristov konajú ľudové misie na dvoch miestach súčasne. Tím P. Michala Zamkovského vedie misie vo farnosti Chrenovec – Brusno a tím P. Ivana Flimela vo farnosti Dobrá Niva. Program na oboch miestach začal v sobotu 21. septembra privítaním misionárov a úvodnou svätou omšou. Súčasťou programu budú sväté omše s misijnými príhovormi a možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, katechéza pre mužov a katechéza pre ženy, Eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna k Matke ustavičnej pomoci, svätá omša pre deti, stretnutie s mládežou, udelenie sviatosti pomazania chorých a obnova manželských sľubov.   Príbuzné články: Ľudové misie sa budú v roku 2019 konať v 25 mestách a obciach Misijný

Read More

Vydavateľstvo Slovo medzi nami vydalo už 19. Modlitbový denník. Témou myšlienok na každý deň roku 2020 je sprevádzanie odchádzajúcich. Téma na rok 2020 je odozvou dlhého obdobia počas sprevádzania blízkeho človeka, o ktorom bolo vzhľadom na vek a zdravotný stav jasné, že jeho odchod do večnosti sa blíži, hoci pomalými krokmi. Autori denníka pri tejto starostlivosti oveľa intenzívnejšie vnímali Ježišovu prítomnosť, prítomnosť trpiaceho Krista; vynáral sa pred nimi tiež obraz Boha, ktorý si pripravuje človeka na odchod domov, do neba. Svoju reflexiu tohto náročného obdobia zverejnili v podobe úvah a postrehov v Modlitbovom denníku 2020 v nádeji, že prinesú potechu, úľavu, povzbudenie aj iným – v podobných,

Read More

Poľskí a britskí redemptoristi predstavili 11. septembra 2019 spoločnú iniciatívu na podporu povolaní do Kongregácie vo forme dvojjazyčných materiálov a snahy osloviť početnú skupinu Poliakov žijúcich na britských ostrovoch. Redemptoristi zodpovední za pastoráciu povolaní vo Varšavskej a Londýnskej provincii pripravili plagáty, letáky a iniciatívy na internete, aby čo najširším spôsobom oslovili Poliakov žijúcich vo Veľkej Británii (alebo ich potomkov), spomedzi ktorých Boh možno povoláva nových redemptoristov k službe v Poľsku či v Británii. Materiály sa dostanú aj do Dánska. Prosíme o modlitbu za P. Richarda Reida CSsR z Londýnskej a P. Szczepana Hebdu CSsR z Varšavskej provincie zodpovedných za pastoráciu povolaní a prajeme im úspech v ich počínaní.  

Read More