Slovo medzi nami

Ranná svätá omša otvorila dnes ľudové misie vo farnosti Veľké Zálužie. Vedie ich tím P. Michala Zamkovského a potrvajú do nedele 23. júna. Súčasťou programu budú utorkové programy na škole, sväté omše s misijnými príhovormi, detská svätá omša, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, katechéza pre mužov i pre ženy, Eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna k Matke ustavičnej pomoci, stretnutie s mládežou a modlitba chvál, udelenie sviatosti pomazania chorých a obnova manželských sľubov.     Príbuzné články: Ľudové misie sa budú v roku 2019 konať v 25 mestách a obciach Misijný plán redemptoristov na rok 2019 Duchovné programy na Svatej Hore v roku 2019 Čo sú to “ľudové misie”? – P. Michal Zamkovský

Čítať ďalej

„Musím sa stať tým, čím je Mária.“ Touto stručnou vetou uvádza Gisbert Greshake jeden prvých duchovných záverov mariológie, ktorú rozvinul vo svojej monografii z roku 2014 s titulom Maria-Ecclesia. Takýto prístup vychádza z Druhého vatikánskeho koncilu, konkrétne z poslednej kapitoly dogmatickej konštitúcie o Cirkvi (Lumen Gentium), ktorá je venovaná Panne Márii. Koncil nazval Božiu Matkou „predobrazom a najosvedčenejším vzorom vo viere a v láske“ (porov. LG 53). Kým Mária už dokonalosť dosiahla (LG 65), veriaci v Krista, ktorí sa ešte stále nachádzajú v stave putovania, sa majú a musia usilovať napodobňovať tento vzor. Táto výzva stojí aj pred tými, ktorí si Máriu ctia pod titulom Matka ustavičnej pomoci.

Čítať ďalej

Pátri redemptoristi konali vo farnosti Banská Belá ľudové misie v septembri 2017. Teraz sa sem tím P. Ivana Flimela vracia, aby od 12. do 16. júna viedol obnovu misií. Program sa začal privítaním misionárov a úvodnou svätou omšou. Súčasťou programu budú sväté omše s misijnými kázňami, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, svätá omša s obnovou manželských sľubov, stretnutie s birmovancami i posedenie s manželmi a snúbencami.   Príbuzné články: Ľudové misie vo farnosti Banská Belá Ľudové misie sa budú v roku 2019 konať v 25 mestách a obciach Misijný plán redemptoristov na rok 2019 Duchovné programy na Svatej Hore v roku 2019 Čo sú to “ľudové misie”? – P. Michal Zamkovský

Čítať ďalej

V dňoch 27. - 28. mája 2019 sa v Kostolnej-Záriečí uskutočnilo stretnutie redemptoristov – miestnych rehoľných predstavených provincie Bratislava-Praha a viceprovincie Michalovce. Viedli ho P. Václav Hypius, provinciál a P. Metod Lukáčik, viceprovinciál. Stretnutie sa začalo spoločným obedom. Po ňom nasledoval program, v ktorom boli novým aj doterajším rektorom predstavené dôležité body ich služby. Nechýbali podnetné diskusie, v rámci ktorých došlo aj k vyjasňovaniu niektorých nových skutočností. Témami, na ktoré sa toto stretnutie vzťahovalo, boli predovšetkým: služba líderstva podľa vzoru Ježiša Krista, pastoračné vedenie nadriadených, komunitný život, dokumenty magistéria cirkvi, ochrana maloletých pred rozličnými formami zneužívania zo strany Cirkvi, hospodárenie domov a

Čítať ďalej