Slovo medzi nami
Domov2019február

16. februára sa vo farnosti Považské Podhradie začali ľudové misie. Vedie ich tím P. Ivana Flimela a trvať budú do nedele, 24. februára. Súčasťou programu budú sväté omše s misijnými príhovormi, detská svätá omša, katechéza pre mužov a katechéza pre ženy, Eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna k Matke ustavičnej pomoci, modlitba chvál a povzbudenie pre mladých, udelenie sviatosti pomazania chorých a obnova manželských sľubov. Všetkých srdečne pozývame.   Príbuzné články: Obnova misií vo farnosti Horné Obdokovce (január/február 2019) Misie vo farnosti Belá (január 2019) Ľudové misie sa budú v roku 2019 konať v 25 mestách a obciach Misijný plán redemptoristov na rok 2019 Duchovné programy na Svatej Hore v roku 2019 Misijný plán

Čítať ďalej

Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím Desetiměstí ke Galilejskému moři. Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl s povzdechem k nebi a řekl: "Effatha!", to znamená: "Otevři se!" A hned se mu otevřel sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně. Ježíš jim pak přikázal, aby o tom nikomu neříkali. Čím více však jim to přikazoval, tím více to rozhlašovali. Byli celí užaslí a říkali: "Dobře všechno udělal: i hluchým dává sluch, i němým řeč!"

Čítať ďalej

Od 13. do 17. februára 2017 sa v Bratislave na Jakubovom námestí č.5. konala mimoriadna kapitula. Zišli sa na nej redemptoristi Pražskej provincie a Bratislavskej viceprovincie. Úlohou tejto kapituly bolo schváliť pripravené dokumenty nutné pre život novej provincie Bratislava - Praha: Stanovy, Pastoračný plán, Ekonomický plán, Plán komunitného života, a zvoliť vedenie provincie na aktuálne štvorročné obdobie. Túto mimoriadnu kapitulu Bratislavskej viceprovincie zvolal P. Václav Hypius dekrétom z 13. októbra 2016. V tom istom čase a na tom istom mieste sa konala aj mimoriadna kapitula provincie Praha. Táto mimoriadna kapitula bola poslednou kapitulou Bratislavskej viceprovincie a Pražskej provincie, pretože dekrétom generálneho

Čítať ďalej

Drahí spolubratia, drahé rodiny, drahí priatelia a laickí spolupracovníci celej Kongregácie, asi neviete, čo sa práve deje v západnej Afrike, kde žijú a pôsobia aj naši spolubratia zo Západoafrickej viceprovincie (fr. Afrique de l’Ouest). Úprimne môžem povedať, že už minimálne tri roky je táto oblasť naplnená veľkou nestabilitou a neistotou, spôsobenou vraždenými útoky a násilím páchaným teroristickými skupinami. V Burkina Faso alebo v susedných krajinách (Niger, Mali a Nigéria) sa zabíja takmer každý deň. Vo štvrtok 31. januára 2019 sme dostali správu, že boli zabití štyria príbuzní, vrátane tehotnej ženy, našich dvoch spolubratov - pátrov Justina a Evarista Ouedraogoovcov, pochádzajúcich z dediny Kongoussi v Burkina Faso. V mene otca generálneho predstaveného a v mene celého generalátu ich

Čítať ďalej