Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2019január

Keď patrón dnešného dňa – sv. Ján Bosco – v tridsiatych rokoch 19. storočia študoval teológiu, v Cirkvi sa stále viedol boj medzi prísnymi jansenistami, rigoristami, ktorí na ľudí kládli neúnosné požiadavky a prúdom teológov, ktorí viac zdôrazňovali nezaslúženú Božiu milosť a milosrdenstvo. Učiteľ dona Bosca, kňaz Jozef Cafasso a rektor kňazského konviktu v Turíne, bol ovplyvnený dielami sv. Alfonza de Liguori, veľkého bojovníka proti jansenizmu 18. storočia. Cafasso bol formovaný Alfonzovými dielami Cesta lásky, Vznešenosti Panny Márie (v slovenskom preklade Slávna si, Mária), Nevyhnutnosť modlitby, Návštevy Najsvätejšej Sviatosti, ale predovšetkým Alfonzovou veľkou Morálnou teológiou. To malo zásadný vplyv aj

Read More

Na prelome januára a februára minulého roku sa vo farnosti Horné Obdokovce konali ľudové misie. Teraz, po roku, sa sem pátri redemptoristi vracajú a pod vedením P. Ivana Flimela budú viesť obnovu misií, ktorá sa uskutoční od 30. januára do 3. februára 2019. Program sa začal v stredu 30. januára privítaním misionárov a úvodnou svätou omšou. Súčasťou programu budú sväté omše s misijnými kázňami, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, Eucharistická slávnosť s adoráciou,  udelenie sviatosti pomazania chorých a obnova manželských sľubov. Všetkých srdečne pozývame.   Príbuzné články: Misie vo farnosti Horné Obdokovce (január/február 2018) Misie vo farnosti Belá (január 2019) Ľudové misie sa budú v roku 2019 konať v 25 mestách a

Read More

Študenti z našej provincie mali minulý víkend pravidelnú duchovnú obnovu, ktorú viedol P. Jozef Jackanin CSsR. Duchovná obnova sa začala v piatok večer adoráciou a pokračovala sv. omšou v sobotu ráno. Ďalej nasledovali impulzy k úryvkom zo Svätého písma, ktoré sa čítali na sv. omšiach počas tejto nedele. P. Jackanin študentom pripomenul, že Ježišove slová "Dnes sa splnilo toto Písmo" (Lk 4, 21) platia aj teraz a povzbudil ich k hľadaniu toho Slova, ktoré sa teraz v ich životoch napĺňa.   Príbuzné články: Advent a Vianoce z pohľadu sv. Alfonza (duchovná obnova študentov) Duchovní obnova studentů – redemptoristů z Bratislavy

Read More

  Ježíš vešel do domu a opět se shromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst. Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili; říkali totiž, že se pomátl. (Mk 3,20-21) Největší problém uvěřit v Ježíše jako mesiáše a Božího Syna měli farizeové, zákoníci a Ježíšovi příbuzní. Ti totiž viděli Ježíše vyrůstat, znali ho z běžného života a na první pohled se nelišil od ostatních. Vyučil se tesařem u svého otce Josefa, jak označovali jeho pěstouna. Najednou tento Ježíš se stává učitelem, teologem, uzdravovatelem. Koná velké divy, vymítá démony, uzdravuje nevyléčitelně nemocné. Označuje se za Syna člověka, a tak používá termín proroků,

Read More

25. januára si pripomíname obrátenie svätého Pavla, apoštola. Ponúkame vám možno menej známy príbeh zo Svätého písma o predavačke Lýdii, ktorá sa obrátila práve vďaka sv. Pavlovi. Keď sa ľudia zhromažďujú, aby slávili deň Pána, dejú sa zvláštne veci. V jednu sobotu okolo roku 50 po Kristovi sa stretla skupina žien na brehu rieky pri meste Filipy, aby slávili sabat. Pravdepodobne sa na tejto oslave zúčastnili už mnohokrát predtým, no práve v ten deň im Duch Svätý otvoril oči na novú cestu a ony spoznali Ježiša. Viedla ich predavačka Lýdia. Jej príbeh zachytávajú Skutky apoštolov 16, 11-15.   Zbožná predavačka Lýdia žila v meste

Read More

Zasvätením času sv. Gerardovi od začiatku januára do konca decembra tohto roku si redemptoristi v Poľsku prostredníctvom rôznych udalostí a publikácií pripomenú a priblížia postavu nášho svätého spolubrata. Na miestach, kde pastoračne pôsobia, sa budú snažiť oživiť úctu k nemu, a tam, kde sv. Gerard ešte nie je známy, budú propagovať jeho príbeh. Rok má svoje špeciálne logo. Je na ňom postava sv. Gerarda a holubica – symbol Ducha Svätého – v nadväznosti na aktuálny pastoračný rok v Poľsku (jeho témou je „Misia v moci Božieho Ducha“ – pozn. prekladateľa). Autorom loga je P. Andrzej Kowalski CSsR. Charizma sv. Gerarda je veľmi aktuálna. Stratení, tí, ktorí potrebujú obrátenie a odpustenie

Read More

II. riadna provinciálna kapitula Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa Provincie Bratislava – Praha si včera a dnes volila nové vedenie. Provinciálom redemptoristov na najbližšie štyri roky bude P. Václav Hypius. Za vikára nového provinciála rehole V. Hypiusa bol zvolený P. František Boldy. Po včerajšej voľbe boli dnes (23. januára) obaja v tejto funkcii oficiálne potvrdení generálnym predstaveným P. Michaelom Brehlom, ktorý sa v týchto dňoch zúčastňuje Svetových dní mládeže v Paname. Kapitula redemptoristov počas svojho zasadnutia zvolila tiež členov riadnej i mimoriadnej konzulty. Členmi riadnej konzulty v ďalších štyroch rokoch budú P. František Boldy (prvý radca) a P. Peter Slobodník (druhý radca), za členov mimoriadnej konzulty boli zvolení P. Jozef

Read More

Venezuela – „S dôverou, ktorú vkladáme do Ježiša, nášho Vykupiteľa, a do našej dobrej Matky ustavičnej pomoci, vás informujeme, že našej generálnej matke predstavenej Maritze Josefine Morillo Herrera sa po operácii, ktorú absolvovala vo svojej rodnej Venezuele, zhoršil zdravotný stav. V dôsledku istých komplikácií je momentálne na jednotke intenzívnej starostlivosti.“ Takúto prosbu o modlitbu napísala generálna tajomníčka Misionárok Panny Márie ustavičnej pomoci pátrovi Michaelovi Brehlovi. Modlime sa teda všetci spoločne za zdravie sestry Maritzy Josefiny.     Misionárky Panny Márie ustavičnej pomoci (MPS) sú rehoľná misijná kongregácia, ktorú 17. septembra 1934 v Mexiku založili španielsky redemptorista Agustín Nistal García a mexická katechétka Maria Teresa Rivera Carrillová, ktorá sa stala aj

Read More

V Čičmanoch sa 21. januára 2019 začala II. riadna provinciálna kapitula Provincie Bratislava – Praha. Súčasťou programu sú hodnotiace správy za ostatné štvorročie a voľba nového vedenia provincie. Kapitula je zhromaždením všetkých členov s doživotnými sľubmi a delegátov za formačnú komunitu, ako aj laikov spojených s misijnou činnosťou rehole. Na kapitule budú prednesené správy provinciálneho predstaveného, vedúcich jednotlivých sekretariátov, rektorov domov a vydavateľstva Slovo medzi nami. V ďalšej časti programu sa bude voliť provinciálny predstavený, vikár provinciála a členovia riadnej i mimoriadnej konzulty. Hosťom kapituly je P. Brendan Callanan CSsR, ktorý predstaví Apoštolský a reštrukturalizačný plán Konferencie Európa. Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa založil v roku 1732 v Scale pri Neapole

Read More

Pozývame vás modliť sa spolu s nami. Od 1. októbra sa celá Provincia redemptoristov modlí za januárové voľby vedenia, ktoré sa uskutočnia počas Provinciálnej kapituly v dňoch 21.-25. januára 2019. ÚVOD (Vita Consacrata nº 43 - Úloha autorít) V zasvätenom živote mala vždy veľký význam funkcia predstavených, a to tak pre duchovný život, ako pre plnenie poslania. V ostatných rokoch hľadania a premien sa niekedy pociťovala potreba revízie úradu predstaveného. Treba však uznať, že kto vykonáva autoritu, nemôže sa zriecť svojej úlohy prvého zodpovedného za spoločenstvo, ktorý vedie bratov a sestry na duchovnej i apoštolskej ceste. Prostredia, v ktorých sú silné vplyvy individualizmu, nie je ľahké

Read More