Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2016november (Page 3)

Pre dôstojného P. Michaela Brehla, CSsR Generálneho predstaveného redemptoristov Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa   Jeho Svätosť, pápež František, bol informovaný, že sa v thajskom meste Pattaya od 31. októbra do 25. novembra 2016 koná XXV. generálna kapitula Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Chce vás a vašich spolubratov, ktorí ste sa zišli, aby ste zvolili generálneho predstaveného a jeho radcov, uistiť svojou duchovnou blízkosťou. Jeho Svätosť verí, že vy, aj všetci účastníci kapituly, nájdete obnovenú inšpiráciu v charizme Kongregácie a skutočne zažijete čerstvosť evanjelia, "z ktorého sa ukážu nové cesty a kreatívne metódy, rôzne vyjadrovacie formy, výrečnejšie symboly, slová naplnené obnoveným významom pre dnešný svet" (Evangelii Gaudium 11). Zverujúc

Read More

Redemptoristi na celom svete 13. novembra oslávili nedeľu podpory misionárskeho povolania. Každoročne si tak pripomínajú deň vzniku Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorá bola založená 9. novembra 1732 v Scale a chcú roznecovať vo svojich komunitách a veriacich misijné povedomie a zápal. V rámci osláv sa minulého roku 8. novembra 2015 redemptoristický dorast zúčastnil svätých omší vo farnosti Radvaň v Banskej Bystrici. Pri svätých omšiach o 9:00 a 10:30 vtedy odzneli príhovory o misijnom povolaní. Po svätej omši o 10:30 bola prezentácia misijných aktivít redemptoristov z domova i zahraničia.

Read More

10. deň kapituly (dopoludňajší blok) - Indikatívna voľba radcov do Generálnej rady V dnešné dopoludnie sa kapitulári venovali výberu kandidátov do Generálnej rady. Piati koordinátori konferencií prečítali menný zoznam kandidátov, ktorí boli zvolení, t.j. navrhnutí jednotlivými konferenciami, počnúc kandidátmi s najväčšími preferenciami. Následne odzneli správy o misii (na základe pracovného dokumentu).  Po prestávke boli tzv. "indikatívne voľby" na 6 konzultorov. V pracovných skupinách sa diskutovalo o tom, či nastal čas, aby kapitulári poslali celej Kongregácii posolstvo. Rovnako sa kapitulári zapodievali otázkou Témy pre ďalšie šesťročie. 10. deň kapituly (popoludňajší blok) Po voľbe generálneho predstaveného, ktorý bol zvolený 9. novembra, dnes kapitula zvolila 6 radcov jeho rady. Šiesti

Read More

7. novembra, v šiesty deň XXV. generálnej kapituly a v deviaty deň kapituly, 10. novembra, vystúpili na zhromaždení naši partneri v misii - laici, ktorí sú delegátmi 5 konferencií redemptoristov.  Na začiatku pracovného dňa všetkých privítal sekretár generálnej kapituly  Kevin O’Neil Neil. Moderoval P. Clement Campos. Páter Michael Brehl, generálny predstavený, predstavil laických delegátov a kapitulárom vysvetlil, že títo spolupracovníci budú celý druhý týždeň aktívne prítomní na kapitule, aby nás podrobnejšie uviedli do práce laických partnerov v misii. Prezentácie týchto reprezentantov si môžete pozrieť TU. Rovnako si môžete pozrieť krátke rozhovory s našimi laickými partnermi v misii: Malcolm Salida, Anna Walsh. Laickými reprezentantmi sú: Malcolm Salida

Read More

P. Michael Brehl bude generálnym predstaveným redemptoristov aj v ďalšom období Dnes, keď redemptoristi slávia 284. výročie svojho založenia, bol počas XXV. generálnej kapituly v thajskom meste Pattaya zvolený za generálneho predstaveného Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa redemptorista P. Michael Brehl hneď v prvom kole. Zo 101 kapitulárov ho volilo 92. P. Brehl bude službu generálneho predstaveného vykonávať už druhé obdobie. Do prvého obdobia bol zvolený 4. novembra 2009, keď do tejto služby nastúpil po P. Josephovi Tobinovi, ktorý bol generálnym predstaveným 12 rokov. P. Brehl je v poradí 17. generálnym predstaveným rehole. Je prvým Kanaďanom v tejto funkcii. P. Brehl zastáva od 27.

Read More

    Pattaya, 8. november 2016 Prot. N° 0000 155/2016 Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári, spolupracovníci a priatelia! Zajtra slávime výročie založenia Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa v roku 1732 v Scale. Tento rok si toto výročie Kongregácia pripomína počas kanonickej fázy XXV. generálnej kapituly v thajskom meste Pattaya. Je to jedinečná príležitosť, aby celá Kongregácia radostne oslávila veľký dar redemptoristického misionárskeho povolania: "Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok." (Lk 4, 18-19). “Ježiš začal hovoriť: ´Dnes sa naplnilo toto písmo, ktoré ste

Read More

Pápež František prijal rezignáciu arcibiskupa  Johna Myersa z Newarku (New Jersey) a za jeho nástupcu vybral nedávno vymenovaného 64-ročného kardinála Josepha Tobina, arcibiskupa Indianapolisu. Arcibiskup Myers slúžil v Newarku od roku 2001 a po dovŕšení 75. roku života odovzdal svoju rezignáciu pápežovi podľa predpisu kánonického práva. 7. november, 2016 Vyhlásenie nedávno menovaného kardinála Josepha Tobina k dnešnému menovaniu za arcibiskupa Newarku (New Jersey, USA) (Tlačová konferencia z Newarku bude streamovaná naživo dnes o 16:30 na tomto odkaze.)   Moji drahí bratia a sestry v Kristovi, jeden z mojich najobľúbenejších obrazov skúseností viery je "ochota nechať sa prekvapiť Bohom". V tomto zmysle boli moje posledné týždne mimoriadne "naplnené vierou". Prvý otras nastal,

Read More

Seminaristi z Badína absolvovali duchovné cvičenia v Melčiciach-Lieskovom Františkánske duchovné centrum v obci Melčice-Lieskové sa v dňoch 27. – 30. októbra stalo miestom konania duchovných cvičení bohoslovcov Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne. Exercitátorom cvičení bol otec Jozef Mihok CSsR, redemptorista pôsobiaci vo farnosti Radvaň v Banskej Bystrici. Večer po príchode sa o. Mihok vo svojej prednáške venoval téme Božej lásky. Hovoril, že to, čo robí kresťana kresťanom, je spoznanie Božej lásky a že toto vedomie nás má nasmerovať ku konaniu nie preto, aby nás Boh miloval, ale preto, lebo sme Bohom milovaní. Nasledujúci deň vychádzal vo svojich myšlienkach z toho, že sme Božími deťmi a venoval

Read More

Piaty deň kapituly bol venovaný aj ekonomickým záležitostiam, ktoré sú spojené so životom a poslaním redemptoristov. Po správe generálneho predstaveného nasledovali otázky z pléna. P. Brehl vo svojej správe podával informácie spojené hlavne s poslaním, formáciou, apoštolským životom, životom spoločenstva a obnovenými štruktúrami. P. Brehl odpovedal aj na otázku, či považuje štruktúry "konferencií" za prechodné. Odpovedal, že "prechodné" neznamená "dočasné". Majú to byť štruktúry, ktoré pomáhajú prejsť od niekdajšieho k novému modelu fungovania. Terajšia podoba konferencií sa môže postupne meniť. Generálne vedenie navrhuje, aby štruktúra konferencií bola súčasťou Direktória kapitúl.  To má dodať konferenciám potrebnú autoritu, nevyhnutnú na splnenie svojho cieľa. Následne

Read More

Obláti – prvotná forma apoštolátu laikátu v Kongregácii redemptoristov Prvou formou zúčastňovania sa laikov v apoštolskej činnosti redemptoristov v dokumentoch Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa boli obláti. Boli to veriaci laici, ktorí priamo nespolupracovali s redemptoristami, ale svojou – najčastejšie duchovnou – prítomnosťou a modlitbovým združením sa zúčastňovali na poslaní a duchovných dobrách Kongregácie redemptoristov. Ich prítomnosť v Kongregácii možno prirovnať k inštitúcii „tretích rádov“ (terciárov). Dodnes sa zachovala tradícia prijímania oblátov do Kongregácie spolu s udeľovaním zodpovedajúcich privilégií. 1. Začiatky oblátov Históriu oblátov v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa možno rozdeliť na šesť období: 1) Obdobie zakladateľa – sv. Alfonza de Liguori, od 1732 do 1787 roku. 2) Obdobie vyšších

Read More