DomovVICEPROVINCIALÁTSekretariáty viceprovincie
 1. Apoštolský život a misie: vedúci P. Rastislav Dluhý, lenovia P. Peter Hertel, P.

  František Boldy, P. Jozef Mihok.

 2. Formaný: vedúci P. Róbert Režný, lenovia P. Jozef Novák st., P. Jozef

  Jackanin

 3. Pre laikov: vedúci P. Jozef Mihok, lenovia P. Peter Slobodník, laici Peter

  Zamkovský a Bohumír Živák

 4. Ekonomický: vedúci P. Patrik Grotkovský, lenovia P. Miroslav Szuda a laik

  Martin Dubjel

P. Patrik Grotkovský  ekonóm viceprovincie;
P. Martin Macko  sekretár viceprovincie a menovaný za externého sócia študentátu;
P. Jozef Jackanin  prefekt študentov;
P. Jozef Novák st.  zodpovedný za pastoráciu povolaní;
P. František Boldy  supervízor študentátu;