DomovVICEPROVINCIALÁTPríhovor viceprovinciála

Milí spolubratia a spolupracovníci,


Od 27. júna 2016 do 27. júna 2017 slávime Misionársky rok Matky ustavičnej pomoci a nedávno sa skončil Svätý rok milosrdenstva a  Rok Matky ustavičnej pomoci.
 Pre nás redemptoristov je ohlasovanie Božieho milosrdenstva súasou našej charizmy – kázanie, vysluhovanie sviatostí, najmä sviatosti zmierenia. „Spovenemá byani trápením, ani ažkým výsluchom, ale oslobodzujúcim stretnutím, ktoré zjavuje nekonené Božie milosrdenstvo. Sviatosti sú miestom „Božej nežnosti voi uom“, konkrétnym spôsobom, ktorým nás Boh chcel „objabez toho, aby sa hanbil za nás a za naše limity“. Najmä spove„zvláštnym spôsobom sprítomuje milosrdnú tvár Boha. … Koko sa len môžeme nauiz obrátenia sa našich bratov, ktorí nás pobádajú, aby sme si aj my spytovali svedomie: ja, kaz, milujem Pána tak, ako táto starenka? Ja kaz, ktorý som sa stal služobníkom jeho milosrdenstva, som schopný mamilosrdenstvo, ktoré má srdce tohto kajúcnika? Ja, spovedník, mám ochotu k zmene, ku konverzii ako tento kajúcnik, ktorému som bol daný k službám?“

Tieto slová Sv. Otca Františka sa podobajú na slová sv. Alfonza, ktorý v liste spolubratom píše toto: „… Vidí sa mi nemožné mysliena Kristovo utrpenie a nebypri tom zapálený jeho láskou. … Milujme Ježiša a jeho umuenie, veo tom stále kážeme. Aká by to bola hanba, keby sa v súdny dezistilo, že sme milovali Ježiša Krista menej ako chudobná nevzdelaná žena” (Okružný list z 8.8.1754).
Aj my potrebujeme neustále prežíva
Božie milosrdenstvo a odovzdávaho alej. K tomu nech nám všetkým pomôže svojim príhovorom aj Matka milosrdenstva.  Nech nás všetkých Boh zahrnie svojim milosrdenstvom! 

P. Václav Hypius CSsR, viceprovinciál