Domov2017jún (Stránka 7)

Okrúhle 150. výročie daru ikony nás vyzýva urobiť to, čo urobil svätý Ján pod krížom: prijať Máriu do svojho domu. Najprv sa opýtajme, aké miesto má Mária v našom duchovnom živote. V druhom kroku prijmime ikonu a osvojme si jej hĺbku. Takmer na celom svete majú ľudia v úcte Matku ustavičnej pomoci, takmer všade sú aj verejné novény, niektoré s ohromujúcou účasťou. Niekde však ikonu Matku ustavičnej pomoci považujú len za jeden z obrazov, jedno z mnohých pomenovaní. Uprednostňujú iné miestne a populárnejšie mariánske pobožnosti a pomenovania. To nie je problém, dôležitá je správna mariánska úcty. A v nej platí, že

Čítať ďalej

Štvrtý deň novény: Matka ustavičnej pomoci, tvoj milý obraz vlieva útechu do smutných dní nášho vyhnanstva na tejto zemi. Javíš sa nám ako štep, na ktorom v obdivuhodnej kráse vypučal najvznešenejší kvet Ježiš. Ako dieťa na tvojej ruke, podobný nám vo všetkom okrem hriechu, si získava všetku lásku našich sŕdc. Na čele sa ti skvie žiarivá hviezda. A či nie si Ranná hviezda, ktorá nám zvestovala, že prichádza deň nášho vykúpenia a spásy a sľubuje v krásnom nebi deň, po ktorom už nikdy nepríde noc? Nie si Morská hviezda, ktorá aj v najhroznejších búrkach stále vysiela lúč nádeje do ľudského srdca? Lásky

Čítať ďalej

Laici zo spoločenstva Shekinah viedli v nedeľu 18. júna evanjelizačný program vo farnosti Podkonice pri Banskej Bystrici. Bol určený predovšetkým birmovancom, ale aj veriacim z farnosti a z okolitých dedín. Program začal svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bol P. Jozef Mihok. V kázni sa upriamil najmä na stať o Zachejovi. Tak ako jeho Ježiš zavolal po mene, tak volá aj každého z nás, aby sme Ho spoznali a nasledovali. Po svätej omši nasledoval hodinový evanjelizačný program zameraný na ohlásenie kerygmy. Pozostával z viacerých svedectiev o tom, čo urobil Ježiš v našich životoch, napr. prijatí seba samého, o odpustení sebe samému,

Čítať ďalej

Tretí deň novény: Matka ustavičnej pomoci, znova vravím: Som šťastný, že môžem hľadieť na tvoj krásny obraz, ktorý mi nástojčivo hovorí o tvojej moci a veľkosti. Drahá Matka, vidím na ňom gréckymi písmenami napísané tvoje vznešené meno Božia Matka. Vidím archanjela Gabriela, nebeského posla, ktorý ťa pozdravil ako milostiplnú. Vidím aj archanjela Michala, ktorý nám pripomína, že si Paňou všetkých nebeských zástupov. Vo svojej dlani držíš ruky Kráľa kráľov. To všetko mi hovorí, že si požehnaná medzi ženami, že si najkrajšia ozdoba tvorstva, že si jediná bola hodná stať sa matkou vteleného Božieho Syna. Si nepoškvrnená, celá svätá. Si zázračné dielo

Čítať ďalej