Domov2017február (Stránka 6)

Pri príležitosti 125. výročia snemu, ktoré dalo zrod Spolku katolíckych robotníckych kruhov, vydali členovia inštitúcie vyhlásenie, v ktorom ďakujú svojmu zakladateľovi, nemeckému kňazovi redemptoristovi Federicovi Grote a robotníkom, ktorí boli tvorcami histórie. Federico Grote založil prvý Spolok katolíckych robotníkov v Argentíne, inšpirovaný encyklikou Rerum Novarum pápeža Leva XIII. Jeho prvé zhromaždenie zvolal 2. februára 1892. Na pamiatku svojho zakladateľa, muža neochvejnej viery, ktorý si neuvedomoval dosah a dôležitosť svojho počinu, oslávil Spolok katolíckych robotníckych kruhov prácu otca Groteho a vyjadril vďaku a hrdosť na toto zjednotenie do jednej inštitúcie, ktorej cieľom je materiálne a duchovné blaho robotníkov. Otec Federico Grote CSsR, zakladateľ Katolíckych robotníckych kruhov, bol prvý, kto 29.

Čítať ďalej

Alfonziánska Akadémia (Accademia Alfonsiana) 9. februára 1949 generálny predstavený P. Leonardo Buys zriadil Alfonziánsku Akadémiu. Takto vznikol inštitút, ktorý bol právne súčasťou Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. 25. marca 1957 bola Akadémia oficiálne uznaná Kongregáciou pre inštitúty zasväteného života a spoločenstvá apoštolského života ako interná škola morálnej teológie s právom prináležiacim verejným školám. 2. augusta 1960 bola Alfonziánska Akadémia definitívne začlenená medzi fakulty Lateránskej univerzity. Akadémia pomenovaná po sv. Alfonzovi v Ríme je centrom štúdia morálnej teológie. Jej cieľom je vernosť duchu sv. Alfonza, ktorý je učiteľom Cirkvi a patrónom teológov a moralistov. Preto chce slúžiť Cirkvi a byť verná Učiteľskému úradu Cirkvi. Akadémia, ktorú založili redemptoristi, ponúka štúdium

Čítať ďalej

V dňoch 5.-8. februára 2017 bola vo  farskom kostole v Radvani ikona Matky ustavičnej pomoci požehnaná sv. Otcom Františkom. Táto putovná ikona navštevuje kostoly a komunity redemptoristov po celej Európe. Program Trojdnia s Matkou ustavičnej pomoci bol nasledovný: 17.15 rozjímavý ruženec a prosby k Matke ustavičnej pomoci 18.00  mariánska svätá omša V týchto dňoch sme v modlitbe pamätali na tieto úmysly: V pondelok sme sa  modlili zvlášť za naše mesto: za požehnanie a posilnenie viery, zvlásť pre mládež, rodiny, starých a chorých. V utorok sme sa prihovárali za tých, ktorí prežívajú životné skúšky a boje, a tých, ktorí sa vzdialili od Boha a Cirkvi. V stredu o dar viery pre tých, ktorí sa ešte nestretli

Čítať ďalej